Syllabus for Research Methods and Evaluation Methods

Forsknings- och utvärderingsmetod

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 15 credits
 • Course code: 2SC116
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G2F, Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-12-04
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 04, 2014
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: week 04, 2014

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Blom, Björn; Morén, Stefan Insatser och resultat i socialt arbete

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Jergeby, Ulla Evidensbaserad praktik i socialt arbete

  Stockholm: Gothia, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Oscarsson, Lars Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten : en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter

  Stockholm: SKL Kommentus, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  2., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Den sociala världens fenomenologi Schütz, Alfred Andersson, Sten; Retzlaff, Joachim; Bengtsson, Jan

  Göteborg: Daidalos, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Blom, Björn; Nygren, Lennart; Morén, Stefan Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise Torhell, Sven-Erik Diskursanalys som teori och metod

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Ödman, Per-Johan Tolkning, förståelse, vetande : hermeneutik i teori och praktik

  2., [omarb.] uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007

  Find in the library

  Mandatory