Kort om avhandlingar

22 October 2004

Här följer några korta sammanfattningar om aktuella avhandlingar

Nya material för mikroelektroniska komponenter. För ökad, och billigare, prestanda, måste mikroelektriska komponenter göras allt mindre. Ett problem är att resistansen ökar i materialet, vanligen polykristallint kisel. Jörgen Westlinder har i sin avhandling undersökt nya lovande material. Läs mer: http://info.uu.se/press.nsf/pm/nyamaterial.idB6.html Människans samspel med klimat och miljö i södra Mozambique Orörd vildmark eller obrukbar mark som förstörts av människans aktiviteter. Så betraktas ofta Afrikas miljöer. Men Anneli Ekblom ger i sin avhandling ett historiskt perspektiv som kan ha betydelse för dagens miljövård. Hon kommer fram till att det område hon studerat i södra Mozambique är resultaten av komplicerade och dynamiska samspel mellan ekosystem, klimat och människors resursutnyttjande genom tiden. Hög variation i nederbörd utgör en inbyggd osäkerhet, som man alltid tvingats förhålla sig till. Läs mer: http://info.uu.se/press.nsf/pm/mnniskanssamspel.id1D.html Metoder för maximering av intäkter för nätoperatörer Dagens mobiltelefonisystem drivs av samma företag som också säljer abonnemang till slutanvändarna. I Nilo Casimiro Ericssons avhandling förutsätts en alternativ affärsmodell där nätoperatören istället säljer datatransporttjänster till tjänsteleverantörer, som i sin tur säljer innehållstjänster till slutanvändare. Metoder för att maximera intäkterna för nätoperatören, genom att dra nytta av speciella egenskaper hos ett mobilt radiokommunikationssystem som tidigare motverkats, presenteras. Läs mer: http://info.uu.se/press.nsf/pm/metoderfr.id05.html Om svenska revisorers oberoende Såväl svenskt som utländskt näringsliv har skakats av ”affärer” genom vilka förtroendet för näringslivet och dess företrädare kommit att hotas. Revisorernas roll har varit föremål för diskussion. Adam Diamant har i sin avhandling undersökt den svenska regleringen av revisorers oberoende ur ett juridiskt perspektiv. Läs mer: http://info.uu.se/press.nsf/pm/omsvenska.id8D.html Grundvatten - hur uppskattas mängd och variation på bästa sätt? För att bedöma hur grundvattennivån påverkas av exempelvis ett tunnelbygge måste man kunna uppskatta storleken på grundvattenbildningen. Niclas Bockgård har studerat olika metoder att göra detta och visar bland annat att man bör börja ta hänsyn till variationer i belastningen från ovanliggande jord, då man mäter variationer i grundvattnet. Läs mer: http://info.uu.se/press.nsf/pm/grundvatten.id6C.html Övergödningens påverkan på plankton i Östersjön Övergödning har förändrat sammansättningen av planktonalger i Östersjön. Ingrid Wänstrand visar i sin avhandling att övervakningen av planktonalger kan effektiviseras genom automatisk provtagning och analys av algpigment. Hon visar också att övergödning kan minska innehållet av viktiga näringsämnen i planktonalger och hoppkräftor. Detta kan vara en orsak till M74-syndromet hos Östersjölaxen. Läs mer: http://info.uu.se/press.nsf/pm/vergdningenspverkan.idA7.html