Så hanteras anmälningar om oredlighet i forskning

När en anmälan kommer in till universitetet meddelas rektor, som överlämnar anmälan till Nämnden för utredning av oredlighet i forskning för hantering.

  1. Den anmälde forskaren underrättas och en utredning påbörjas. En referent i nämnden utses.
  2. Forskaren erbjuds att lämna in ett eget yttrande.
  3. Nämnden kan inhämta yttranden från sakkunniga, varav minst en ska vara från ett annat lärosäte. Den sakkunniges uppgift är att analysera vissa specifika frågor som är viktiga för utredningen. Under den processen kan ytterligare underlag begäras in.
  4. Universitetet kan vid behov inhämta yttrande från Centrala etikprövningsnämnden, men ska alltid göra det om anmälaren eller den anmälde önskar det och det inte är uppenbart obehövligt.
  5. När sakkunniga gjort sin bedömning får den anmälde tillfälle att lämna synpunkter på deras bedömning.
  6. När utredningen är klar skriver nämnden ett yttrande till rektor som fattar beslut.
  7. Blir beslutet fällande beslutar rektor därefter om en process för eventuell påföljd och disciplinåtgärder.
  8. Om studien publicerats kontaktas den aktuella tidskriften och eventuell finansiär.

Detta gäller anmälningar om oredlighet i forskning som inkommit till Uppsala universitet från 1 februari 2017. Anmälan och beslut om misstanke om oredlighet i forskning är offentliga handlingar.

Alla anmälningar utreds såtillvida det inte helt uppenbart handlar om något annat eller är uppenbart ogrundat. I sådant fall fattar rektor beslutet att inte utreda efter föredragning av nämndens ordförande.

Uppsala universitets riktlinjer avseende förfarandet vid anmälan om oredlighet i forskning (UFV 2016/1079).