Forskning

Forskningsstrategier

Uppsala universitet står väl rustat för att möta framtidens utmaningar. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Mål och strategier för världsledande forskning
(Ur Uppsala universitets mål och strategier)

Forskningsstrategier 2016–2020
I strategierna beskrivs redan existerande vetenskapliga styrkeområden där Uppsala universitet under senare år har genomfört stora satsningar. Dessutom identifieras nya utmaningsdrivna forskningssatsningar där universitetets breda kompetens kan bidra till ny kunskap.

Relaterat

KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017):
Utvärdering av Uppsala universitets forskning. Utvärderingen är tydligt utvecklingsinriktad och har som syfte att stärka universitetet genom en bred analys av hur väl dess forskningsmiljöer fungerar – med särskild tonvikt på de förutsättningar och processer som bidrar till forskningskvalitet och förnyelse.

Uppsala universitets inspel inför den kommande forskningspropositionen: Tio rekommendationer till regeringen  (Oktober 2015)
"Uppsala universitet har ambitionen att befästa och stärka sin ställning i den exklusiva gruppen av globalt ledande lärosäten. En sådan utveckling kräver både spelregler och ett finansieringssystem som ger handlingsutrymme och rådighet i strategiska frågor."