Forskning

Fyra utgångspunkter ger stabilitet och riktning

Innehåll:

Kvalitet

Kvalitet och förnyelse är ledord i Uppsala universitets systematiska arbete för att stärka positionen som ett internationellt ledande forskningsuniversitet. Tre strategier lägger grunden för den kvalitetskultur som genomsyrar universitetets arbete:

 • Högklassiga forskningsmiljöer skapas genom att förena strävan efter vetenskaplig excellens och samhällsnytta samtidigt som forskning och utbildning integreras.
 • Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs på alla nivåer i organisationen. Internationella utvärderingar med kollegial bedömning är ett viktigt inslag som genomförs återkommande och ligger till grund för utvecklingsarbete. Syftet är att stärka de förutsättningar och processer som främjar forskningens kvalitet och förnyelse.
 • Excellent forskning hänger nära samman med utbildning av hög kvalitet. Uppsala universitet utvecklar för närvarande en modell för systematisk utbildningsutvärdering.

Infrastruktur

Internationellt högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. Uppsala universitet är värd för flera nationellt och internationellt tillgängliga infrastrukturella resurser samtidigt som universitets forskare är stora användare av infrastruktur på andra platser i Sverige och utomlands. Av särskild strategisk betydelse är:

 • SciLifeLab med en lång rad experimentella faciliteter till stöd för molekylärt inriktad forskning inom hälsa och miljövetenskaper. Av stor betydelse är också Swedish National Infrastructure for Computing/SNIC som koordineras av Uppsala universitet och tillgängliggör resurser för beräkningar, analys och datalagring.
 • Uppsala universitets forskare är den största användargruppen vid Max IV och bidrar aktivt till uppbyggnaden av ESS – inte minst genom ledande kompetens inom konstruktions- och verkstadsområdet. Uppsala universitet avser etablera ett platskontor vid Science Village i Lund för att stärka möjligheten för universitetets forskare att vistas vid Max IV och ESS.
 • Forskarnas behov av infrastrukturella resurser ges fortsatt prioritet. Inom viktiga profilområden på lokal nivå finns världsledande resurser, t.ex. Uppsala Conflict Data Program. Informationsförsörjning står i centrum när universitetsbiblioteket utvecklas som en universitetsgemensam infrastruktur för forskning och högre utbildning. För kommande behov arbetar universitetet med prioriteringar över ämnesgränserna i nationell dialog.
 • Uppsala Clinical Research Center (UCR) är en internationellt välrenommerad infrastruktur för klinisk forskning där Uppsala universitet och Uppsala läns landsting delar ansvaret. Här finns kompetens för alla steg i kliniska studier, världsledande infrastruktur för hälsoregister och till dem kopplad forskning, samt en väl fungerande biobank som täcker både sjukvårdens och forskningens behov.

Internationalisering och omvärld

Uppsala universitet är öppet mot omvärlden och deltar proaktivt i internationella sammanhang där ny kunskap står i centrum. Samverkan med internationella aktörer och finansiärer stärks. Forskare och lärare stimuleras att åta sig ledande roller i nationella och internationella vetenskapliga sammanhang. Viktiga utgångspunkter är:  

 • Uppsala universitetet arbetar systematiskt för ökat deltagande i projekt och konsortier inom EU. Projektkoordinatorer med EU-kompetens har rekryterats för att stödja engagerade forskare och bidra till en närmare dialog med beslutsfattare och samarbetspartners.
 • Uppsala universitet tar ansvar i internationella sammanhang där vetenskaplig kompetens behövs, t.ex. i arbetet med Agenda 2030 och i olika FN-organ. Universitetet bidrar också långsiktigt till vetenskapligt kapacitetsbyggande i låginkomstländer.
 • I samverkan med viktiga samhällsaktörer identifieras behov av ny kunskap och innovation. Uppsala universitets forskare och lärare samverkar aktivt med näringsliv och samhälle och bidrar till implementering av ny kunskap inom t.ex. medicin, energiteknik, bioteknik, psykologi och juridik. Ett universitetsgemensamt råd för samverkan har inrättats som strategisk resurs och avtal om s.k. strategiska partnerskap sluts med särskilt viktiga aktörer.

Kompetensförsörjning

Nyskapande forskning utgår från självständiga innovativa forskare. Lika villkorsperspektiven uppmärksammas i alla rekryteringsprocesser och ingår som en naturlig del i alla utbildningar för chefer. Tillgängliga verktyg för strategisk kompetensförsörjning tillämpas systematiskt och lediga anställningar annonseras internationellt. Strategiska insatser är bland annat:

 • För anställda i karriärens tidiga faser ges stöd genom bl.a. mentorskap, rådgivning vid utformning av ansökningar och intervjuträning. Anställning som biträdande universitetslektor används som ingångsanställning i forskar- och lärarkarriären.
 • Uppsala universitet rekryterar aktivt inom strategiskt viktiga områden. För att underlätta för nyanställda och gästforskare som rekryterats internationellt erbjuds stöd som underlättar etableringen. Mobilitet och internationella erfarenheter ska beaktas vid rekrytering av yngre forskare.
 • Nya steg i karriären underlättas genom program för kompetensutveckling. Chefsutbildning är obligatorisk för prefekter liksom universitetspedagogisk utbildning för lärare och handledarutbildning för den som handleder doktorander. För högre akademiska ledare sker kompetensutveckling i samarbete med internationella partnerlärosäten.

Forskningsstrategier 2016–2020