Forskning

Infrastruktur

Internationellt högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. Infrastruktur är ett av Uppsala universitets universitetsövergripande utvecklingsområden som står i fokus för strategiska prioriteringar.

Resurser för infrastruktur

Uppsala universitet är värd för flera nationellt och internationellt tillgängliga infrastrukturella resurser samtidigt som universitets forskare är stora användare av infrastruktur på andra platser i Sverige och utomlands. Forskningens och utbildningens infrastrukturer omfattar allt från de stora forskningscentren till sådant som samlingar vid biblioteket och museernas historiska samlingar, databaser och IT-system. I framtiden kommer också de stora forskningsuniversiteten att behöva ta ett allt större nationellt ansvar att tillhandahålla infrastruktur för forskning.

Mer om infrastruktur i Uppsala universitets forskningsstrategier 2016–2020

Infrastrukturer för forskning
Nationella och internationella infrastrukturer som får driftsbidrag från Vetenskapsrådet

Inventering av forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet

Under 2013 genomfördes, på uppdrag av rektor, en undersökning av vilka infrastrukturresurser för forskning som finns vid Uppsala universitet. Projektledare var Joseph Nordgren, seniorprofessor i mjukröntgenfysik vid institutionen för fysik och astronomi. Syftet var att skapa ett underlag för utveckling av strategier för effektiv förvaltning och samordning av infrastrukturresurser för forskning. Undersökningen resulterade bland annat i en rapport – Report on Research Infrastructure at Uppsala University - där man bland annat redovisar en lista med vilka resurser som finns vid Uppsala universitet.

Relaterad information

Rådet för forskningens infrastrukturer
Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet verkar för att infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet byggs upp och används.