Forskare studerar kopplingen mellan hälsa och luftföroreningar i Kina

Inom projektet planeras en skolmiljöstudie i Shanghai för att identifiera riskfaktorer för barnens hälsa i utomhusmiljön, skolan och bostaden.

Ett svenskt-kinesiskt forskningsprojekt ska studera hälsoeffekter hos barn i olika delar av Kina av luftföroreningar från utomhusmiljön men även av exponeringar för inomhusklimatet i hem och skolor.

Dan Norbäck, docent i arbets-och miljömedicin, leder
projektet om luftföroreningar och hälsa.

De hälsoeffekter som studeras är astma, rinit, eksem, lungfunktion och inflammation i luftvägarna.

– Vi studerar effekter av aktuell exponering men även exponering under graviditeten och tidigare i livet, berättar Dan Norbäck, docent i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

För att undersöka detta ska två stora enkätstudier genomföras bland förskolebarn och grundskoleelever i sju städer i Kina. Studien bland förskolebarn undersöker trender vad gäller hälsa, bostadsmiljö och luftföroreningsnivåer över en 10-årsperiod genom att jämföra med tidigare data som forskarna samlat in från dessa städer.

Skolelevstudien är en tvåårsuppföljning av barn i lågstadiet, när det gäller sjukdomsfall, hemmiljö och luftföroreningar.

Riskfaktorer för barnens hälsa

Inom projektet planeras också en detaljerad skolmiljöstudie i Shanghai och på landsbygden nära Shanghai, för att identifiera riskfaktorer för barnens hälsa i utomhusmiljön, skolan och bostaden. Slutligen ska två panelstudier genomföras, en i södra Kina och en i norra Kina, för att studera kortvariga effekter på luftvägarna av kortvarig variation av luftföroreningar utomhus, bland annat utsläpp av små artiklar (PM2.5).

– Projektet har hög relevans för folkhälsoarbetet, eftersom det omfattar hälsoeffekter av luftföroreningar i Kina. Det sker förbättringar, inte bara utomhus utan även i hemmen och i skolor. Men samtidigt ökar kvävedioxidutsläppen från trafiken och luftföroreningsnivåerna är 3–5 gånger högre än i Sverige, säger Dan Norbäck.

---

Fakta:

I slutet av 2017 delade Vetenskapsrådet ut anslag på totalt 35,9 miljoner kronor till forskningsprojekt i samarbete med Kina. 12 projekt fick sina ansökningar beviljade och två av dem drivs från Uppsala universitet.

”Outdoor air pollution and indoor environment in homes and school in China” leds av Dan Norbäck i samarbete med Fudan University och fick ett anslag på 2,9 miljoner kronor.

Läs mer:

Svensk-kinesiskt samarbete kring hälsa och miljö

 

 

18 januari 2018