18 000 kronor för en gotländsk havsöring

14 juni 2018

Studien visar att 3 000 sportfiskare årligen fiskar havsöring på Gotland, varav drygt 80 procent är svenska eller utländska fisketurister.

I en ny forskningsstudie från Uppsala universitet Campus Gotland, har fångsterna och det ekonomiska värdet av havsöringsfiske på Gotland undersökts för olika typer av brukare.

Sportfiske och fisketurism är en del i den globalt växande upplevelsenäringen där havsöring är en primär målart i Östersjöregionen, men det råder tyvärr stor kunskapsbrist om fisketryck, fångster och ekonomisk omsättning.

Nu har det gotländska havsöringsfisket studerats genom enkätundersökningar med närmare 500 fritidsfiskare som delades in i grupper utifrån närhet till resurs (från lokalbefolkning till utländska fisketurister) samt redskap (från nätfiske till olika typer av spöfiske).

Drygt 80 procent av sportfiskarna är fisketurister

Forskningsresultaten visar att runt 3 000 sportfiskare årligen fiskar havsöring på Gotland, varav drygt 80 procent är svenska eller utländska fisketurister. 30 000 havsöringar fångas årligen inom sportfisket, men endast 4 000 öringar behålls och tas hem.

Studien visar också att sportfiskare i genomsnitt släpper tillbaka 86 procent av fångsten, och hälften av de intervjuade sportfiskarna släppte tillbaka all fisk. Uttaget av havsöring från husbehovsfiske med nät är i samma storleksordning som sportfisket, fastän antalet sportfiskare är tio gånger högre.

Högst ekonomiskt värde inom flugfisket

Det ekonomiska värdet per fisk (som behålls) är högst inom flugfisket med 18 000 kronor, och lägst inom nätfisket med 700 kronor per havsöring. Fisketurister har drygt tre gånger så stora utgifter som lokala sportfiskare per behållen fisk.

Den totala omsättningen inom gotländskt sportfiske efter havsöring är runt 40 miljoner kronor per år, exklusive en ytterligare betalningsvilja på 10 miljoner kronor.

– Fastän detta endast gäller en enda fiskart i en svensk region, så belyser detta den ekonomiska omsättningen och potentialen i sportfiske och fisketurism samt behoven av god förvaltning och hög kvalitet på fiskebestånd och upplevelseturism, säger professor Patrik Rönnbäck, vid institutionen för geovetenskaper, Campus Gotland.

 ---
Publikation

Forskningsstudien presenteras i artikeln ”Recreational fishing for sea trout – resources for whom and to what value?” i den internationella vetenskapliga tidskriften Fisheries Research. Författare är doktor Malgorzata Blicharska och professor Patrik Rönnbäck.