Bidrag till forskning om välfärdens styrning

30 oktober 2018

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beslutat om bidrag till forskningsprojekt om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Åtta forskningsprojekt får medel, varav ett från Uppsala universitet.

Forte är ett forskningsråd under Socialdepartementet och förmedlar bidrag till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Den aktuella utlysningen "Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer" syftar till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

I den aktuella utlysningen har Uppsala universitet fått medel till forskningsprojektet "Styrning med patient- och medborgarmedverkan: vilka är effekterna?". Forskningsprojektet leds av Mio Fredriksson, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.