Miljonanslag till forskning om antibiotikaresistens

9 november 2018

Thomas Grenholm Tängdén får ett anslag på tre miljoner kronor från AFA Försäkring.

Thomas Grenholm Tängdén får ett anslag på tre miljoner kronor från AFA Försäkring för att utveckla metoder för hur multiresistenta bakterier kan testas för olika antibiotikakombinationer.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika sprider sig i världen och utgör i vissa länder redan ett hot mot folkhälsan. Ökad kunskap om hur antibiotika kan kombineras och förbättrade laboratoriemetoder kan ge effektivare behandling av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier.

Thomas Grenholm Tängdén, forskarassistent vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, ska utveckla metoder för hur multiresistenta bakterier kan testas för olika antibiotikakombinationer. I projektet ingår att kartlägga hur olika antibiotika samverkar för att kunna förutse vilka kombinationer som lämpar sig bäst för en specifik bakterie.

Projektet pågår till och med juni 2021 och väntas generera kunskap om vilka kombinationer av antibiotika som har bäst effekt mot multiresistenta bakterier i Sverige. Resultaten kommer att ligga till grund för en nationell kunskapsbas som kan användas för rådgivning vid svåra infektioner.

Thomas Grenholm Tängdéns projekt är ett av sex forskningsprojekt som har beviljats anslag på totalt cirka 20 miljoner kronor i AFA Försäkrings tredje anslagsomgång 2018.