Mottagarna av årets Martin H:son Holmdahls stipendium utsedda

2012-12-19

Martin H:son Holmdahls stipendium tilldelas i år Gun Heimer och Gunilla Lindmark vid institutionen för kvinnors och barns hälsa för deras arbete med att belysa och hindra våld mot kvinnor. Stipendiet, som delas ut för främjande av mänskliga fri- och rättigheter, överlämnas vid vinterpromotionen den 25 januari.

Gun Heimer, professor i kvinnomedicin med inriktning mot våld mot kvinnor, har sedan våren 1994 varit chef för Rikskvinnocentrum. Detta ombildades 2006 till Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet.

Gunilla Lindmark, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård har under lång tid systematiskt arbetat för en förbättrad tillgång till hälso- och sjukvård för kvinnor på ett internationellt plan. Hon har bland annat initierat ett internationellt forskningsnätverk för undersökning av våld mot kvinnor.

Professor Martin H:son Holmdahl var Uppsala universitets rektor mellan 1978 och 1989. Inför hans 80-årsdag 2003 inrättade universitetet ett nytt stipendium som delas ut till anställda och studenter vid Uppsala universitet som gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Mottagaren av stipendiet skall ha studerat eller arbetat för att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt ha bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffar. Stipendiaterna får tillsammans 25 000 kronor.