Nyheter och press

Fokusera på det friska

2013-05-03

Det finns inga genvägar till den perfekta arbetsplatsen, men nu har forskare kartlagt tretton faktorer som hjälper oss i rätt riktning.

I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar försörjningsbördan för de yrkesverksamma. Ett beslut om höjd pensionsålder anas redan på den politiska himlen, men är det verkligen genomförbart inom alla professioner?
Det senaste året rapporterade 870 000 svenskar att de haft besvär till följd av sitt arbete, många av dessa verkar inom yrken som kopplas till förtida utträde från arbetsmarknaden.
I rapporten Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer förordar Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, ett helt nytt synsätt för att skapa friskare arbetsplatser.
– Studier visar att det inte längre är tillräckligt att eliminera risker. Vi vet att både organisationen och dess medarbetare mår och presterar bättre i en hälsofrämjande miljö. I USA är positiv organisationspsykologi ett etablerat begrepp. I Sverige är området på frammarsch och många företagare vill veta mer om hur de kan stärka det friska, och inte enbart åtgärda det sjuka, säger Eva Vingård.

Rapporten samlar 13 faktorer som vetenskapen belagt med positiv inverkan på välbefinnande och effektivitet. Några exempel är tillgängliga ledare, delaktighet och erkännande.
”Egentligen är det inte så märkvärdigt. Det handlar om tydlighet och öppenhet, men framför allt om tillit och att som arbetstagare bli sedd och respekterad” konstaterade Eva Vingård i Svenska Dagbladet då rapporten publicerades.
– Det finns alltid utrymme att göra våra arbetsplatser bättre. Att konsekvent arbeta med och låta dessa tretton faktorer prägla verksamheten är ett stort och viktigt steg på vägen. Samtidigt får rapporten inte misstas för ett facit, det här är en kunskapsöversikt som i första hand ska bidra till att ta en riktning.

------

13 friskfaktorer

* Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare
* Utvecklad kommunikation
* Samarbete, teamarbete
* Positivt, socialt klimat
* Medinflytande, delaktighet
* Autonomi, empowerment
* Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål
* Erkännande
* Att utvecklas och växa i arbetet
* Lagom arbetstempo och arbetsbelastning
* Administrativt och eller personligt stöd i arbetet
* Bra fysisk arbetsmiljö
* Bra relationer till intressenterna

FAKTA/Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer

Rapporten är sammanställd av Eva Vingård, Uppsala universitet, och Per Lindberg, Högskolan i Gävle. Ladda hem rapporten i sin helhet på Arbetsmiljöverkets hemsida.