Nyheter och press

Ungas reaktioner på tsunamin

2013-10-30

Ungdomar verkar ha reagerat annorlunda och mer ändamålsenligt än de vuxna under tsunamikatastrofen 2004. Det visar en studie som gjorts i samarbete mellan Karolinska institutet och Uppsala universitet.

Det är den första kvalitativa studien om ungdomar drabbade av tsunamikatastrofen, som publicerats i Nordic Journal of Psychiatry.

– Studien ger ökad kunskap om krishantering och skyddsfaktorer bland katastrofdrabbade ungdomar, vilket ger möjlighet att förbättra vården och omhändertagandet i framtiden, säger Tom Lundin, överläkare och professor emeritus i katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet.

 I djupintervjuer har 20 slumpvis utvalda ungdomar berättat om de psykologiska reaktionerna under själva tsunamin, krishanteringen efteråt, den förändrade självbilden och upplevelsen av altruism i anslutning till katastrofen. Dessutom har forskarna använt data från ett frågeformulär som besvarats av 4 910 vuxna och ungdomar.

 Resultaten visar att ungdomarna verkar ha reagerat annorlunda och mer ändamålsenligt än de vuxna under tsunamin och hanterat den efterföljande krissituationen bättre.

– I synnerhet gäller detta de unga männen, som verkar ha starkare skyddsfaktorer för att klara en traumatisk upplevelse, säger Tom Lundin.

Flera av ungdomarna berättar om hur de under själva katastrofen kunde bevara ett lugn och agera rationellt, något som de själva blev förvånade över. I flera fall tog de en ledande roll och tog hand om chockade familjemedlemmar.

Efter katastrofen har de flesta ändrat sitt beteende när det gäller risker. Antingen är de mer försiktiga, eller så har de tagit större risker än före katastrofen, visar undersökningen.