Nya böcker vidgar synen på läs- och skrivförmåga och bildning

2013-12-03

Hur lär sig elever att tillägna sig och använda kunskaper i olika sammanhang? Att kunna läsa och skriva räcker inte, utan det behövs något mer. På senare år har man inom forskningen börjat använda begreppet ”Literacy” - ett vidgat begrepp som sätter läs- och skrivförmågor och bildning i ett större sammanhang. Nu kommer två böcker i ämnet.

I skolans uppdrag ingår bland annat att lära eleverna läsa och skriva, men också ett demokratiuppdrag som ska stimulera eleverna att bli aktiva samhällsmedborgare. Utvecklingen av elevernas läs- eller skrivförmågor behöver ses i ett sammanhang, och under senare tid har begreppet ”Literacy” börjat användas för att peka på att lärande i ett specifikt sammanhang handlar om att föra samman språk, sammanhang och funktion.

-   I böckernas kapitel visas på flera sätt hur människor tillägnar sig och använder kunskaper i olika sammanhang och situationer. Ett av böckernas viktigaste bidrag är att visa att det som aktiv samhällsmedborgare inte räcker med att kunna läsa och skriva, att leva i dagens samhälle kräver långt mer komplexa kunskaper än så, säger Eva Lundqvist forskare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Hon ingår tillsammans med flera kollegor vid Uppsala universitet i ett nationellt Literacy-nätverk som pågått i tre år med finansiering från Vetenskapsrådet. De två antologier som ges ut är ett resultat av arbetet i nätverket.

Den första, ”Scientific Literacy – teori och praktik” handlar om elevers lärande inom framför allt de naturvetenskapliga ämnena. Den innehåller en historisk tillbakablick med utvecklingen från kunskap hos en mindre elit till att större delen av befolkningen behöver behärska kunskaperna. Den analyserar också hur skolans demokratiuppdrag formuleras i kursplaner etc inom de naturorienterade ämnena.

Den andra boken, ”Literacy-praktiker i och utanför skolan” diskuterar bland annat hur färdigheter utvecklas i och utanför skolan och vilken roll digitala medier spelar. Den tar också upp vad som räknas som god läsförmåga i olika sammanhang samt ämnet ”svenska som andraspråk”.

FAKTA
Nätverket för forskning om literacy-praktiker har involverat fem svenska lärosäten och ett antal internationella forskare som deltagit vid nätverkets möten.

Redaktörer för antologin Scientific literacy – teori och praktik är Eva Lundqvist och Leif Östman vid Uppsala universitet och Roger Säljö vid Göteborgs universitet.

Redaktörer för antologin Literacy-praktiker i och utanför skolan är professor Sangeeta Bagga-Gupta vid Örebro universitet, professorerna Ann-Carita Evaldsson och Caroline Liberg vid Uppsala universitet och Roger Säljö vid Göteborgs universitet.

Länk till antologin Scientific literacy – teori och praktik http://www.gleerups.se/40684431-product

Länk till antologin Literacy-praktiker i och utanför skolan http://www.gleerups.se/40684455-product

För mer information, kontakta: Eva Lundqvist, tel: 018-471 24 28, eva.lundqvist@edu.uu.se