Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet först med integrerad PET-MR-kamera

23 oktober 2014

Den nya kameran kommer att användas i nationella forskningsprojekt, bland annat inom ramen för pågående studier på cancerpatienter (U-can) och friska frivilliga (EpiHealth).

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. Att kunna samla in data från båda teknikerna samtidigt underlättar diagnostik och ger mer kunskap om effekten av olika behandlingar vid exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.

– Den potentiellt största vinsten med kombinerad PET/MR är vid helkroppsundersökningar, att man kan mäta olika funktioner samtidigt med båda teknikerna och få bilder som överensstämmer anatomiskt. Tidigare har det varit svårt att exakt sammansmälta bilder från undersökningar som gjorts vid olika tillfällen. Att få informationen samtidigt spar både undersöknings- och tolkningstid, säger Håkan Ahlström, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor i radiologi vid Uppsala universitet.

Vetenskapsrådet har anslagit 43 miljoner till utrustningen. Den nya PET/MR-kameran, som levererats av GE Healthcare, består av en magnetkamera med fältstyrkan 3 Tesla i vilken en PET-kamera har integrerats.

Eftersom PET/MR-kameran är både skrymmande och känslig för störande signaler/vibrationer har ett nytt rum byggts för ändamålet. Kameran är strategiskt placerad i nära anslutning till PET-centrum med cyklotron för radionuklidproduktion och laboratorier för tillverkning av radioaktivt märkta spårmolekyler, så kallade PET-tracers.

Kameran kommer att användas i nationella forskningsprojekt, bland annat inom ramen för pågående studier på cancerpatienter (U-can) och friska frivilliga (EpiHealth), se länkar nedan! Den kommer även att användas i patientstudier för att utreda/diagnostisera tumörer, hjärt-kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar.

– Förutom anatomisk information ger PET/MR-kameran bättre möjligheter att analysera och kvantifiera flera biokemiska processer på både molekyl-, cell- och organnivå. Sådan komplementär information underlättar diagnostik och behövs för att matcha utvecklingen på läkemedelsfronten där behandlingar anpassas alltmer till varje individ. Vi räknar också med att tekniken ska ge ökad kunskap om förebyggande åtgärder, prognos, behandling och bättre sätt att utvärdera behandlingsresultat, säger Håkan Ahlström.

Läs mer om forskningsprojekten:
U-CAN
EpihealthFAKTA: Vad skiljer PET och MR-tekniker?

* Bilder från magnetkamera ger mycket bra anatomisk information samt information om blodflöden, syrgaskonsumtion, koncentration av vissa molekyler och vattenmolekylers rörelse. Man kan också lokalisera var i hjärnan olika processer äger rum. MR-tekniken används för att upptäcka en rad sjukdomar och tillstånd, exempelvis demens, cancer, akut stroke och epilepsi.

* PET (positronemissionstomografi) innebär att man tillför ett radioaktivt spårämne för att skapa bilder som speglar graden av till exempel genomblödning, syre- och glukosförbrukning, spridning av celler, celldöd, kärlnybildning samt koncentration av vissa signalsubstanser i olika organ, främst hjärna och hjärta. De radioaktiva spårämnena sänder ut gammastrålar som PET-kameran registrerar och omvandlar till en bild. Inom sjukvården används tekniken framförallt inom onkologin för att spåra metastaser och utvärdera effekten av olika behandlingar, inom forskningen används den exempelvis för att undersöka om ett läkemedel når rätt receptorer i hjärnan eller vilka delar av hjärnan som aktiveras vid rädsla.