Nyheter och press

Företag och samhälle i gemensam kamp för nya antibiotika

Experter ska testa nya ekonomiska modeller för att stimulera investeringar och definiera en standard för ett ansvarsfullt användande av antibiotika.

WHO har identifierat antibiotikaresistens som ett av de tre största hoten mot människans hälsa. Utan nya antibiotika riskerar vi återgå till en situation där varje infektion är livshotande. Europas samlade expertis ska nu försöka få fart på utvecklingen inom ett område som länge ansetts olönsamt för läkemedelsindustrin.

– För att lyckas behöver vi hitta affärsmodeller och belöningsmekanismer som gynnar företag som tar fram läkemedel utan att sälja dem, eftersom resistensutveckling måste undvikas. Detta har diskuterats, men ingen har testat några konkreta förslag och det saknas forskning, säger Francesco Ciabuschi, professor på företagsekonomiska institutionen, som leder Uppsala universitets deltagande i en stor EU-satsning på området.

Varje år dör cirka 25 000 personer i Europa av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier. Den årliga kostnaden beräknas till 1.5 miljarder Euro, men den verkliga ekonomiska och sociala kostnaden är okänd. Trots ökad resistens och spridning har endast två nya klasser av antibiotika kommit ut på marknaden de senaste 30 åren. Investeringar väntas helt enkelt inte betala sig.

EU har dragit slutsatsen att endast ett samarbete i stor skala mellan globala aktörer kan lösa denna krissituation. Därför har 9,4 miljoner Euro satsats på ett partnerskapsprojekt där expertis från akademi, myndigheter och företag ska skapa och testa nya ekonomiska modeller för att stimulera investeringar. De ska också definiera en standard för ett ansvarsfullt användande av den lilla återstående reserven av effektiva antibiotika, liksom för nya som förhoppningsvis utvecklas.

Från Uppsala universitet deltar en mångvetenskaplig grupp med forskare från företagsekonomi, global hälsa, informatik och media, ekonomisk historia, juridik, utbildningsvetenskap, medicin och teknikvetenskap. Tyngdpunkten ligger på att ta fram ekonomiska modeller, policys och en plan för implementering.

– Att affärsliv och organisation involveras i ett antibiotikaresistensprojekt är unikt, men jag ser det som helt nödvändigt för att nå resultat. Vi behöver förstå effekterna på alla nivåer och tänka nytt. Vi har mötts av ett mycket stort intresse från omvärlden, många vill vara med, säger Francesco Ciabuschi.

---

FAKTA: EU-projektet DRIVE-AB

- Är ett av 46 europeiska IMI-projekt inom life science med en budget på 3.3 miljarder Euro för 2014-2024. Projekten är ett gemensamt åtagande mellan EU och branschorganisationen EFPIA.

- Har 24 partners från akademin, forskningsinstitut samt läkemedels- och bioteknikbolag i 12 länder.

www.drive-ab.eu

2015-04-08