Nyheter och press

Godkänt för strategiska forskningsmiljöer

2015-05-05

Den nationella satsningen på så kallade strategiska forskningsområden (SFO) som inleddes 2010 har nu utvärderats av en internationell expertpanel. Totalt får de 43 svenska forskningsmiljöerna gott betyg och expertgruppen rekommenderar regeringen att fortsätta satsningen på programmet. Tre av uppsalasatsningarna – SciLifeLab, U-CAN och CNDS – får särskilt höga betyg.

SFO-satsningen har till och med 2014 omfattat totalt 5,3 miljarder kronor. Nu har en expertpanel med ett 30-tal framstående internationella forskare utvärderat de 43 svenska forskningsmiljöerna som fått bidrag sedan 2010. Expertpanelen har betygsatt områdena ”Performance”, ”Strategy” samt ”Added value” med omdömena ”Excellent”, ”Good” eller ”Inadequate”.

Mot bakgrund av utvärderingen rekommenderar Vetenskapsrådet och övriga statliga forskningsfinansiärer bland annat att:

  • SFO-stödet som helhet fortsätter
  • En viss omfördelning av medel mellan lärosätena genomförs
  • Regeringen uppdrar till lärosätena att inkomma med åtgärdsprogram baserade på utvärderingens resultat

Uppsala universitet fick bidrag till sju strategiska forskningsområden och var medsökande i ytterligare tre som fick bidrag. De sju strategiska forskningssatsningarna vid Uppsala universitet gäller:

  • Cancer (U-CAN)
  • Energi (STandUP)
  • E-vetenskap (eSSENCE)
  • Molekylär biovetenskap – (SciLifeLab)
  • Politiska regioner – (Uppsala Centrum för Rysslandsstudier UCRS)
  • Säkerhet – (Naturkatastrofer - Centrum för naturkatastroflära CNDS)
  • Vård (U-CARE)

Omdömena varierar inom de enskilda uppsalasatsningarna. Med något undantag har de fått omdömena ”Excellent” eller ”Good” när det gäller ”Added Value”. Särskilt höga betyg får SciLifeLab, U-CAN och CNDS.

Enligt förslaget till regeringen behåller Uppsala universitet sina SFO-medel ograverade.

Fakta
I 2008 års forskningsproposition gav regeringen Vetenskapsrådet, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten i uppdrag att utlysa medel inom de av regeringen identifierade strategiska forskningsområdena. Forte fungerade som samarbetsmyndighet till Vetenskapsrådet.

Forskningen skulle bland annat ha förutsättning att bli av högsta internationella kvalitet och bidra till att lösa viktiga problem i samhället och näringslivet.

Totalt finansierades 43 forskningsmiljöer med nära 5,3 miljarder kronor under den period som nu utvärderats: åren 2010-2014. Den uppföljning som gjordes 2013 visade att över 9 500 forskare på ett eller annat sätt är involverade i någon av forskningsmiljöerna.

Utvärderingens expertpanel har letts av Tuula Teeri, rektor vid Aalto Universitet. Totalt har 34 internationella experter deltagit i utvärderingen.