Nyheter och press

Lång väg från handlingsplan till resultat

2015-09-11

Den långväga gästen Martha Gyansa Lutterodt från Ghana delade med sig av sina erfarenheter på Uppsala Health Summit..

Experter, beslutsfattare och opinionsbildare från hela världen kom till Uppsala för att diskutera antibiotikaresistens vid toppmötet ”Uppsala Health Summit”. En av deltagarna var Martha Gyansa Lutterodt som ansvarar för utformningen av Ghanas läkemedelspolitik.

Uppsala Health Summit inleddes i början av juni, bara en vecka efter att Världshälsoorganisationens (WHO) beslutande organ röstat igenom den första globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens.

Konferensen pågick under två dagar där föreläsningar varvades med diskussioner i mindre grupper. Målet var att ta fram konkreta förslag på hur man kan hantera olika aspekter av antibiotikaresistens och ta WHO:s handlingsplan vidare mot tydliga åtgärder.

Förändra beteenden

En av de inbjudna deltagarna var Martha Gyansa Lutterodt, direktör vid Ghanas hälsoministeriums enhet för läkemedelsfrågor och ansvarig för utformningen av landets läkemedelspolitik. Hon deltog bland annat i ett panelsamtal om hur man kan gå tillväga för att påverka beslutsfattare och förändra beteenden krig användningen av antibiotika.

– I Ghana arbetar vi just nu med att kartlägga hur vårdpersonal förskriver antibiotika och vilka kunskaper man har om antibiotikaresistens i det civila samhället.

Ett av de största problemen i Ghana är att läkemedlen används på fel sätt. För att kunna ta fram lämpliga åtgärder och sedan implementera dem behöver man först veta hur utgångsläget ser ut, menar hon.

Behov av utbildning

Arbetet med att kartlägga vård- och apotekspersonalens kunskaper har hjälpt till att identifiera var resurser behöver sättas in. Det visade sig till exempel att antibiotika ofta skrivs ut utan att en grundlig diagnos först ställts, vilket pekar på behovet av utbildning, diagnostiseringsmetoder och förbättrade möjligheter för provtagning. Som ett led i arbetet har man utarbetat manualer och kurser som ska börja användas på prov i några av landets regioner.

– Vi har också påbörjat policy-arbetet. Resultaten har diskuterats vid våra årliga samlingar kring hälsofrågor där vi ser över vårt arbete och beslutar vad som ska vara våra vägledande principer för kommande år.

Diskutera med parlamentet

Nästa steg i processen är nu att ta upp diskussionen med parlamentet för att kunna åstadkomma en policyförändring. Martha Gyansa Lutterodt betonar att det är viktigt att varje land utformar sin hälso- och sjukvårdspolitik efter sina egna förutsättningar.  

– Det som fungerar i Sverige eller i andra länder kan inte översättas rakt av till exempelvis Ghana. För att skapa varaktig förändring som fungerar måste åtgärderna tas fram och genomföras i sitt sammanhang.

Hon återkommer också till vikten av att gå systematiskt till väga och kartlägga situationen för att kunna sätta in rätt åtgärder och skapa ett stabilt hälso- och sjukvårdssystem från grunden.

– Om man kan mäta något kan man också förändra det. Vi behöver till exempel information om hur konsumtionen av antibiotika faktiskt ser ut. Det finns inte i Afrika, men är nödvändigt för att vi ska kunna hantera frågan.

Enkelt att genomföra

En annan viktig förutsättning är finansiella resurser.

– Att utbilda vårdpersonal kostar pengar. Här har vi bland annat fått stor hjälp av nätverket ReAct genom SIDA, men vi har en lång väg kvar.

Utmaningarna i Ghana är många, men Martha Gyansa Lutterodt menar att det trots allt också finns exempel på steg som är lite enklare att genomföra.

– Det finns några lågt hängande frukter. Jag tror till exempel att vi med ganska små medel kan förbättra den rationella förskrivningen av antibiotika på kort till medellång sikt. När det sedan handlar om att implementera WHO:s globala handlingsplan behöver vi nog lite mer tid.

 -----

FAKTA:

Uppsala Health Summit är ett toppmöte om hälsa som senast hölls den 2-3 juni på temat "A world without antibiotics. Senare i höst kommer Uppsala Health Summits Post Conference Report (en rapport från konferensen) som kan laddas ned via webbsidan.