Nyheter och press

Fler barn överlever i Rwanda

2015-11-02

Aimable Mustafili, barnläkare från Rwanda, har nyligen disputerat vid Uppsala universitet.

Barnadödligheten har minskat i Rwanda under de senaste två decennierna. Samtidigt har den sociala jämlikheten ökat i landet, visar en avhandling av Aimable Musafili, nybliven doktor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Vad är de viktigaste resultaten av din forskning?

– Det är att den dramatiska minskningen av dödlighet bland barn yngre än fem år under perioden 1990-2010 i Rwanda sammanfaller med förbättrad social jämlikhet när det gäller barns överlevnad. Gapet i barnadödlighet mellan olika sociala segment i befolkningen minskade markant.

Vad är förklaringen till den positiva utvecklingen?

Det behövs hälsovårdsreformer men också god förvaltning och starkt ledarskap för att implementera reformerna. Ofta är det viktigaste att viljan finns att sätta planerna i verket. I Rwanda har vi bra ledarskap och förvaltning. Dessutom är 64 procent av parlamentsledamöterna kvinnor. En annan viktig faktor är internationellt samarbete. Rwanda kan inte röra sig framåt på egen hand, det behövs stöd från internationella organisationer.

Du arbetar som barnläkare i Rwanda, hur kom det sig att du började forska?

Jag började forska precis innan jag blev klar med min medicinexamen 2003. När jag fick jobb på ett universitetssjukhus i Rwanda blev jag involverad i många forskningsaktiviteter. Jag blev antagen som doktorand vid Uppsala universitet inom ramen för ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och University of Rwanda och fick stipendium från Sida.

Du har också studerat perinatal dödlighet, från vecka 26 fram till en vecka efter födseln. Är det en särskilt utsatt grupp?

Ja, den står för en stor del av dödligheten från fostertiden till fem års ålder. Därför är det viktigt att förstå vilka faktorer som ligger bakom. En vanlig dödsorsak är att modern kommer till läkaren försent vid varningstecken som uteblivna fosterrörelser. Det kan bero på att man inte känner igen varningstecknen, långa avstånd, brist på pengar eller att modern saknar hälsovårdsförsäkring. Många dödsfall kan undvikas om vi utbildar mödrar att söka hjälp i tid och hjälper vårdinrättningar att förbättra sin praktik.

Läs pressmeddelandet