Miljögifter ökar risk för demenssjukdom

18 februari 2016

Personer som under lång tid exponerats för en låg dos klorerade långlivade bekämpningsmedel löper ökad risk för att i framtiden få en diagnos innefattande kognitiv störning.

De bekämpningsmedel som analyserats i studien förbjöds i flertalet industrialiserade länder för 20-30 år sedan. Eftersom dessa anrikas i näringskedjan och blir kvar i kroppen under lång tid, speciellt i fettvävnaden, kan man fortfarande uppmäta halter av dessa ämnen i de flesta svenskar, liksom i invånare i de flesta länder i världen. Det mest kända av dessa ämnen är DDT.

En forskargrupp vid Uppsala universitet har tidigare påvisat samband mellan denna typ av långlivade miljögifter och diabetes, åderförkalkning och stroke (slaganfall). Dessa forskare har nu studerat om dessa miljögifter är associerade med framtida kognitiv störning, något som ses vid t ex Alzheimers sjukdom.

Den så kallade PIVUS-studien omfattar cirka 1000 70-åriga män och kvinnor i Uppsala som har studerats under lång tid. Forskarna mätte halterna i blodet av tre olika klorerade långlivade bekämpningsmedel (s.k. OCPs; p,p_DDE, en nedbrytningsprodukt av DDT samt transnonaklor och hexaklorbensen) vid starten av studien och följde sedan vilka individer som under en tioårsperiod fick diagnoser som innefattar kognitiv störning.

Resultatet av studien visar att individer med höga nivåer av dessa tre OCPs hade tre gånger så hög risk att få en diagnos innefattande kognitiv störning som de med låga nivåer vid studiestart. Dessa resultat var oberoende av faktorer som kön, rökning, diabetes, motionsvanor, alkoholintag, högt blodtryck och viktförändringar.

- Även om denna typ av bekämpningsmedel är kända för att påverka hjärnfunktionen i laboratorieexperiment, är det intressant att se detta samband då nivåerna i blodet idag är ganska låga i befolkningen. Men individerna i PIVUS-studien är den första generation som har exponerats för dessa ämnen under större delen av sitt liv. Så, vi ser en koppling mellan lågdos, men kronisk, exponering för vissa långlivade bekämpningsmedel och framtida negativ påverkan på hjärnan hos människor, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet.

Studien har gjorts i samarbete med professor Duk-Hee Lee, Kyungpook National University, Korea; professor Bert van Bavel och Samira Salihovic, PhD, Örebro Universitet; professor David Jacobs, University of Minnesota, USA och Monica Lind, docent i miljömedicin på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset.

Denna studie är en del i den så kallade PIVUS-studien vid Uppsala University.

Studien finansieras av FORMAS och Vetenskapsrådet.

Läs tidigare PIVUS-studier om miljögifter och ohälsa:

Åderförkalkning: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3261941/

Diabetes: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142022/

Stroke: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22809777