Nyheter och press

U-CARE tar psykologin in i teknikåldern

Genom nära samverkan med patienter och anhöriga har U-CARE på kort tid utvecklat och etablerat en online-portal för forskning om stöd och psykologisk behandling. Nu förbereds steget in i den svenska vården.

I kölvattnet av vårdens allt mer ansträngda resurser ökar behovet av hälsoekonomiska perspektiv. Behandlingens verkan måste vägas mot dess pris och nya, mer kostnadseffektiva alternativ prövas. 2010 gav regeringen i uppdrag åt Louise von Essen, psykolog och professor i vårdvetenskap, att lägga grunden till en ny forskningsplattform för stöd och psykologisk behandling via Internet. Resultatet är U-CARE-portalen, en digital infrastruktur som via en rad självhjälpsprogram erbjuder vårdtagare stöd och psykologisk behandling i samband med kroppslig sjukdom samtidigt som effekten av stödet studeras.
– Behandlingen sker uteslutande online och är i första hand ett samspel mellan patient och portal. Självklart inkluderar vi även viss mänsklig kontakt, vilket i princip är en förutsättning för bra resultat, men den tid våra terapeuter ägnar åt varje vårdtagare motsvarar endast 10-20 procent av traditionell behandling, säger Sven Alfonsson, psykolog och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Den behandling U-CARE utför bedrivs än så länge till stor del inom ramen för forskning vid Uppsala universitet. Idag utnyttjas portalen för ett tiotal studier mot olika grupper, och Vetenskapsrådet fastslår i en utvärdering från 2015 att U-CARE utnyttjat sina resurser väl i arbetet med att etablera sig som forskningsmiljö – men vägen till ett fungerande verktyg har inte varit helt rak.
– I en pilotstudie med cancerdrabbade ungdomar hade vi svårigheter att locka deltagare, och först i panelsamtal med målgruppen insåg vi vilka modifieringar som krävdes för att engagera tonåringarna. Det synliggjorde även vikten av att arbeta tillsammans med dem vi arbetar för, och sedan dess inkluderar vi alltid brukarna längs hela processen, vilket varit till stor hjälp i att utveckla portalen och behandlingar i enlighet med användarnas behov säger Helena Grönqvist, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Inte ens en välkomponerad infrastruktur garanterar emellertid terapeutisk framgång. Trots fokus på användbarhet och relevans avbryter alltjämt var femte deltagare behandlingen redan efter första tillfället. De bakomliggande skälen är ännu inte kartlagda, men vid U-CARE är man tydliga med att online-terapi inte passar alla.
– Vår statistik visar att medelålders, högutbildade och kvinnor är mest sannolika att ta sig genom hela processen, och av pragmatiska skäl lutar jag åt att vi bör anpassa deltagarurvalet snarare än att avbryta en oproportionerligt stor andel av behandlingarna. Samtidigt måste vi bli bättre på att identifiera varje patients individuella drivkraft att delta och sedan återknyta till den under terapin, säger Sven Alfonsson.

Utvecklingen av U-CARE fortsätter och organisationen har i linje med idén om deltagande aktionsforskning* anställt en anhörig till en tidigare patient, vars erfarenheter utgör viktiga pusselbitar i ambitionen att konsekvent göra om och göra smartare enligt ledorden: Tillgänglig design, Relevanta funktioner och Effektivare sätt att utnyttja tiden med terapeuter. Parallellt skissas även på ett program för fortsatt etablering av U-CARE-portalen som nationell resurs för forskning om stöd och psykologisk behandling.
– Vi kan inom en relativt snar framtid erbjuda en färdig produkt, och måste snabbt hitta samarbetspartners för bland annat innovation och implementering. Vi har därför med stöd i Vetenskapsrådets rekommendationer formulerat en plan för vår utveckling och förankring av U-CAREs behandlingar i vården – för även om vi bygger för forskningen har vi alltid patienten i fokus, säger Helena Grönqvist.
 

Fakta: U-CARE och självhjälp via internet

  • U-CARE är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet vars övergripande mål är att förhindra samt minska psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga i samband med kroppslig sjukdom.

  • U-CARE-portalen är en internetbaserad plattform utvecklad för att även stödja forskning. Programmen för självhjälp består av information, interaktivt stöd och kognitiv beteendeterapi.

  • U-CARE är ett av Sveriges 43 statligt finansierade strategiska forskningsområden.
     

* forskning där de som berörs av en planerad förändring själva deltar


Besök www.u-care.uu.se

2016-03-18