Nyheter och press

Svårt sjuka får terapi över nätet

Louise von Essen och hennes forskarteam utvecklar program i nära samarbete med bland annat systemutvecklare.

Är det möjligt att ge psykologiskt stöd via internet även till svårt sjuka patienter och deras anhöriga? Javisst, det fungerar bra, visar den forskning som bedrivs inom U-Care vid Uppsala universitet.

Det utvecklas allt fler internetbaserade självhjälpsprogram och inom forskningsprogrammet U-Care utgår man i första hand från KBT, kognitiv beteendeterapi - en väl beprövad behandlingsmetod med goda resultat.

Louise von Essen, legitimerad psykolog och professor i vårdvetenskap och hennes forskarteam vid Uppsala universitet, utvecklar program i nära samarbete med bland annat systemutvecklare.

– Ett program är helt färdigt. Det erbjuder onlinestöd för föräldrar till cancerdrabbade barn och det har utvärderats med mycket gott resultat. Nu gäller det att se till att det används inom sjukvården, vilket blir nästa utmaning, säger hon.

Forskarna håller också på och utvecklar självhjälpsprogram riktade mot cancerdrabbade ungdomar och vuxna och till patienter som drabbats av hjärtinfarkt och programmen som riktar sig mot de två senare grupperna utvärderas just nu. Dessa kroppsliga sjukdomar som ofta leder till emotionella besvär.

Louise von Essen påpekar, tvärt emot vad man kan tro, att endast få cancersjuka tonåringar är intresserade av att använda internetbaserade självhjälpsprogram.

– Vi trodde att möjligheten på nätet skulle attrahera tonåringarna men många vill inte ta del av någon form av psykologisk hjälp. Det är få ungdomar som vill behöva arbeta med emotionella problem, förutom cancersjukdomen och allt vad det innebär.

Andra forskare som är associerade till U-Care undersöker effekten av självhjälpsprogram riktade till kvinnor med förlossningsrädsla, kvinnor som upplever posttraumatisk stress efter abort eller svår förlossning och personer med risk att återfalla i depression.

– När man drabbas av psykiska besvär i samband med sjukdom blir konsekvenserna ofta svåra och varaktiga, både för individ och samhälle. Möjligheterna till professionellt psykologiskt stöd är begränsande. Men med hjälp av internet kan vi öka den geografiska spridningen av psykologisk hjälp och även nå ut till socioekonomiskt utsatta grupper, som aldrig har råd till professionellt stöd, menar Louise von Essen.

För att programmen ska bli tillgängliga, såväl för privatpersoner som för sjukvårdsmottagningar, behövs en fungerande affärsmodell. Därför har man tagit hjälp av universitetets centrala stödenhet, UU Innovation, med expertkunskap på området.

Forskargruppen studerar även hur patienter och anhöriga använder U-Care-portalen, hur de loggar in och arbetar med programmen, i syfte att förbättra det.

– Många som bedriver psykologisk behandling via internet har funnit att följsamheten till programmen bli bättre när våra deltagare har en kontaktperson som följer dem genom programmet, säger leg psykolog Martin Cernvall,  forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

– Självhjälpsprogram ska ses som ett komplement till annan psykologisk behandling, det är ingen lösning som passar alla. Men det är ett område som kommer att växa starkt.

---

FAKTA: Så går det till:

Självhjälpsprogrammen är interaktiva och utgår i stor utsträckning från behandlingsmetoden KBT. Patienten eller den anhörige börjar med att själv beskriva tankar och känslor och att kartlägga sin situation. Därefter får personen under hela programmet aktivt arbeta med olika saker för att må bättre, träna på att till exempel lösa problem på ett strukturerat sätt.  Varje patient eller anhörig har dessutom en kontaktperson som stöd under hela programmet.

 

2016-04-07