Nyheter och press

Viktigt att prata med unga om sex och pornografi

– I princip alla svenska pojkar och majoriteten flickor konsumerar pornografi, många gör det både ofta och mycket, säger Magdalena Mattebo.

Hur påverkas dagens tonåringar av att växa upp med porrindustrins samlade produktion ett klick bort? Och vilket ansvar har vuxengenerationen att bemöta pornografins stereotypa ideal? Magdalena Mattebo studerar ett samtidsfenomen som både kittlar och bekymrar.

Dagens unga är de första att växa upp i en digital värld, ett ständigt klick från intryck som tidigare generationer knappt ens kunde föreställa sig. Och, krasst konstaterat: där det finns Internet finns det pornografi. Svunnen är tiden då finniga tonåringar smusslade med Åhlén & Holms postorderkatalog. Numera översköljer skärmarna deras barn och barnbarn med porrindustrins samlade produktion och målgruppen tar tacksamt emot.
– I princip alla svenska pojkar och majoriteten flickor konsumerar pornografi, många gör det både ofta och mycket. Till exempel tittar var tionde sextonårig pojke på porr varje dag, och mina studier visar att ju mer de tittar, desto mer avancerat material väljer de. Sannolikt för att återuppleva den initiala kicken, men frågan är hur innehållet påverkar gruppen i vuxen ålder, säger Magdalena Mattebo, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Att ämnet engagerar allmänheten är tydligt, kanske kittlar det en aning också? Varje gång Magdalena Mattebo presenterar nya resultat står journalisterna på rad för att veta mer. Trots att hon alltjämt befinner sig i början av sin forskarbana är hon redan citerad i stora delar av världen, vanligtvis rättvisande, men likväl ser Magdalena en brist på nyanser när media tar sig an ämnet.
– Många vuxna som jag möter bekymrar sig över ungas sexualvanor, och jag upplever att medias rapportering underblåser oron. Inte nödvändigtvis för att de far med osanning, men genom att fokusera på detaljer som kan chockera. Mina undersökningar bekräftar snarare att ungdomar förstår att innehållet i pornografiskt material är ”på låtsas”. De flesta hanterar det nog alldeles utmärkt, och de som hämtar inspiration till sina egna relationer har sällan mer avancerat sex än jämnåriga som inte ser på pornografi. Likväl kvarstår frågan kring effekterna av att en låtsasvärld blir norm, och det är väldigt viktigt att vi vuxna talar med de unga och erbjuder dem andra synsätt på sexualitet i kontrast till den enkelspåriga bild porren serverar.

Magdalena Mattebo har även vägt ungdomarnas sexuella erfarenhet mot deras porrkonsumtion. Bland pojkarna märks inte någon tydlig koppling, däremot är pornografikonsumerande flickor i högre utsträckning sexuellt erfarna. Detta kan indikera att pornografin blivit normaliserat bland pojkar medan det råder större variation bland flickorna.
– Två intressanta iakttagelser är att var tredje pojke som konsumerar mycket porr tycker att de ser mer än vad de egentligen vill, samtidigt uppger var åttonde flicka att de skulle vilja se på mer porr än de gör idag. Betyder det att pojkarna utvecklat en form av beroende, eller påverkas de av omvärldens syn på porr som skamlig? Och är det ännu inte accepterat för flickor att se på porr, eller finns det helt enkelt ingen porr som är tillräckligt intressant för dem? Merparten mainstreamporr är producerad av män för män så kanske är det ointressant och främmande för flickor att ta till sig den bild av kvinnan som framställs? Det här är frågeställningar jag gärna gräver djupare i så snart jag får tid och resurser.

En mer akut utmaning är emellertid, som redan nämnt, att börja diskutera samlevnad, sex och pornografi med ungdomar. Enligt Magdalena Mattebo pratar de flesta tonåringar visserligen redan om pornografi, men närmast uteslutande med varandra. En bidragande orsak är att många vuxna saknar både kunskap och verktyg att närma sig området, och att skolorna här har en viktig uppgift att fylla.
– Se bara på pornografins oerhört stereotypa Hercules- och Barbieideal som är svåra att förhålla sig till, närmast omöjliga att leva upp till och som kan orsaka prestationskrav och en rad andra negativa effekter. Här måste vi som ska utgöra förebilder veta mer om den värld ungdomarna befinner sig i och vara där de är. Ge pornografin ökat utrymme i sex- och samlevnadundervisningen, bjud in specialutbildad kompetens, gör studiebesök på ungdomsmottagningar… vad som helst som ökar tonåringarnas medvetenhet och kritiska förmåga att ifrågasätta dessa ideal. Men det förutsätter att även den vuxne känner sig trygg med ämnet. Når vi dit kan vi komma väldigt långt!

---

Läs mer:

Magdalena Mattebos avhandling

2016-09-21