Utbildning för hållbar lärande

Swedesd har lokaler på Campus Gotland.

Hur lyckas vi med utbildningen i hållbar utveckling både för enskilda personer och för myndigheter, företag och organisationer? Det är en fråga för Swedesd (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development) vid Uppsala universitet.

Den röda tråden i Swedesds verksamhet är utbildning för hållbart lärande med fokus på grundläggande strukturer och forskning. I praktiken betyder det internationella och nationella samarbeten för att utveckla styrdokument, läroplaner och verktyg för samverkan för att hantera komplexa samhällsproblem.
– Konkreta frågor vi arbetar med är till exempel hur en lärarutbildning ska designas så att det leder till maximal effekt för lärande om utbildning för hållbar utveckling, eller hur olika aspekter, som rättvisa, gender och klimat, kan vävas ihop i samhällsfrågor för att få ett tillräckligt beslutsunderlag, säger Eva Friman, föreståndare för Swedesd.

Avvägning mellan olika krav

FNs globala mål för hållbar utveckling innebär ofta en avvägning mellan olika krav, till exempel klimat/miljö, rättvisa eller jämlikhet. Därför behövs verktyg och metoder för att ta fram beslutsunderlag för bästa möjliga beslut. Swedesds arbete har bland annat lett fram till uppdragsutbildningen "Att leda samverkan" för personer som leder eller hanterar komplexa samhällsproblem.
För att arbeta med utbildning för hållbart lärande har Unesco (FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur) initierat det internationella samarbetet Global Action Programme on Education for Sustainable Development (GAP).
Swedesd har av regeringen utsetts till nationell koordinator för genomförandet av programmet i Sverige till och med 2019. Ett första steg togs i juli 2016 när Swedesd lämnade in ett förslag till regeringen hur policyarbetet bör genomföras i Sverige. Förslaget togs fram i samråd med andra aktörer inom området.

Höja kompetensen i lärarutbildningar

Swedesd deltar också i det internationella arbetet med GAP.
– Internationellt arbetar vi bland annat med att höja kompetensen inom lärarutbildningar. I ett stort Unesco-projekt deltar vi för att bygga kapacitet inom lärande för hållbar utveckling vid 60 institutioner i södra Afrika. I Harare, Zimbabwe, är vi med i ett projekt om hur GAP ska gå till i södra Afrika, säger Eva Friman.
Ett annat exempel är ett forskningssamarbete med Rhodes universitet i Sydafrika för att utveckla metoder för att effektivt kunna utvärdera, bredda, mångfaldiga och utöka projekt och utbildningsinsatser inom utbildning för hållbar utveckling.

---

Fakta: 17 globala mål

FNs generalförsamling har beslutat om 17 globala mål för hållbar utveckling som siktar högt, till exempel att lösa klimatkrisen och utrota fattigdom. En central faktor för att uppnå målen är utbildning och speciellt utbildning för hållbart lärande. De globala målen ska ha uppnåtts år 2030 och kallas därför också Agenda 2030.

2016-10-18