Ny modell för utvärdering och utveckling av Uppsala universitets utbildningar

25 oktober 2016

Rektor har beslutat om en ny modell för utvärdering av utbildning som ska användas inom Uppsala universitet för att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten på utbildningarna. Ambitionen är att modellen ska stimulera lärare och studenter att skapa en utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet.

– Det är väldigt roligt och bra att Uppsala universitet nu inför ett både sammanhållet och lokalt förankrat system för systematisk utbildningsutvärdering. Naturligtvis har det redan tidigare genomförts rader av goda insatser för att säkra och utveckla utbildningskvalitet runt om på universitetet, men med detta system höjer vi ambitionsnivån och ökar systematiken, säger prorektor Anders Malmberg.

I Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar har fakulteter och vetenskapsområden själva ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingarna. I modellen integreras det löpande kvalitetsarbetet och årlig uppföljning – tillsammans med utbildningsutvärderingarna vart sjätte år – till en helhet som understödjer och stimulerar kvalitetsarbetet.

Modellen bygger på såväl extern som intern granskning av kolleger. Extern granskning tillförsäkrar att universitetets utbildningar underställs oberoende granskning och kan relateras till motsvarande utbildningar vid andra lärosäten. Den interna granskningen av en kollega från annan fakultet/område bidrar till att ifrågasätta det för givet tagna inom ett ämnesområde och ökar kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom universitetet. I utvärderingsarbetet deltar såväl lärare som studenter och doktorander.

Uppsala universitets modell innebär bland annat att utbildningsutvärderingen är decentraliserad och bygger på det löpande kvalitetsarbetet av lärare, forskare och studenter, utgår från ett forskande förhållningssätt till utvärdering där extern kritisk granskning och kollegiala arbetsformer är en självklarhet och att utvärderingen är kvalitetsdrivande.

I modellen slår man fast att utvärderingen av alla utbildningar ska täcka in:

 • att utbildningarna når målen i högskolelagen, högskoleförordningen och utbildningsspecifika mål, dvs. att de faktiska studieresultaten motsvarar de förväntade studieresultaten
 • att undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet
 • att undervisningen sätter studenters/doktoranders lärande i centrum
 • att målen examineras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt och att progression säkerställs
 • att verksamma i utbildningen har aktuell ämnesmässig och högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk kompetens samt att lärarkapaciteten är tillräcklig
 • att internationalisering och internationella perspektiv liksom hållbarhetsperspektiv främjas
 • att jämställdhetsperspektiv integreras i utbildningen
 • att utbildningen svarar mot individers och samhällets behov av bildning och professionell kunskap och förbereder studenterna för ett framtida arbetsliv
 • att studenterna/doktoranderna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen
 • att en för alla studenter/doktorander tillgänglig och ändamålsenlig studiemiljö föreligger
 • att kontinuerlig uppföljning och utveckling av utbildningen genomförs

Processen för att ta fram den nya modellen för utvärdering av utbildning har varit grundlig och modellen är väl förankrad inom universitetet. En arbetsgrupp inom Uppsala universitet, under ledning av vicerektor Torsten Svensson, fick våren 2015 i uppdrag att utforma en modell för systematiska analyser av utbildningarnas kvalitet ur ett helhetsperspektiv. Arbetsgruppens förslag överlämnades till rektor i mars 2016 och skickades därefter ut på remiss till områdesnämnder/fakultetsnämnder, studentkårer, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Samtliga remissinstanser var positiva till förslagets intentioner och modellen i stort.

Arbetsgruppens uppdrag har sin utgångspunkt i ett tidigare projekt vid Uppsala universitet – Kreativ utbildningsutveckling (KRUUT) – där en internationell panel föreslog att Uppsala universitet skulle göra egna systematiska utvärderingar av utbildning, så kallade ”curriculum reviews”

Den nya modellen passar in i det nya nationella kvalitetssäkringssystemet som tagits fram av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och som innebär att lärosätena själva tar ansvar för att låta utvärdera sina utbildningar.

UKÄ:s roll kommer nu att bli att granska lärosätenas egna system för kvalitetssäkring. Fokus ligger på att granska hur väl lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete på ett systematiskt sätt säkrar och utvecklar utbildningarna. UKÄ kommer dock att göra vissa direkta utbildningsutvärderingar av lärosätenas utbildningar – t ex utvalda delar av forskarutbildningen och delar av lärarutbildningen. De utbildningar som UKÄ utvärderar kommer att undantas från Uppsala universitets egna utvärderingar.