Nyheter och press

Process för framtagande av förslag på rektor på intern remiss

2016-10-27

Konsistoriet har beslutat om att formerna för framtagande av förslag på rektor ska skickas på intern remiss med utgångspunkt från det förslag på process som tagits fram av universitetsdirektören.

Rektor Eva Åkessons första mandatperiod går ut den 31 december 2017. Inför detta har universitetsdirektören på konsistoriets uppdrag tagit fram ett förslag på process för framtagande av förslag på rektor och utseende av prorektor. Förslaget har utarbetats efter intern beredning vid dekanmöte, prefektmöte, ledningsrådet och med senaten. Efter justeringar går förslaget måndagen den 31 oktober ut på intern remiss.

Målet är att få en process som ger bästa möjliga förutsättningar för Uppsala universitets fortsatta utveckling. Efter eventuella justeringar baserade på inkomna synpunkter kommer förslaget sedan att behandlas vid nästa konsistoriesammanträde i december. Därefter inleds processen.

Rektorsval - fakta:
Enligt 2 kap 8 § Högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet. Innan konsistoriet lämnar förslag till regeringen ska lärare, övriga anställda samt studenter höras på det sätt som konsistoriet beslutat.

Läs remissen och mer information på universitetets webbplats.