Nyheter och press

Rekryteringsprocess för rektor beslutad

2016-12-14

Konsistoriet har idag enhälligt beslutat om process och tidsplan för formerna för framtagande av förslag på rektor och utseende av prorektor. Det innebär att en rekryteringsgrupp bildas inom kort för att hålla samman processen.

Rektors och prorektors mandatperiod går ut den 31 december 2017 och en öppen process har påbörjats inom universitetet genom utseende av ledamöter till hörandeförsamlingen. Förslaget som efter beredning av universitetsdirektören gick ut på remiss inom universitetet motsvarar i stort sett den ordning som gällde när nuvarande rektor Eva Åkesson utsågs.

Efter dagens beslut blir det några förtydliganden och smärre justeringar, men i stort sett blir processen densamma som senast.

– Dagens beslut innebär att processen blir densamma som de senaste två valen. Remissrundan visar att det finns många tankar och idéer om hur den här processen ska gå till och dessa kommer att kunna diskuteras vidare, säger konsistoriets ordförande Carola Lemne.

– Ett annat beslut som tagits av konsistoriet idag är nämligen att uppdra åt rektor att genomföra en översyn av universitetets arbetsordning som bland annat beskriver ansvar i beslutsprocesser. Det är möjligt att det skulle gå att förtydliga processen för att utse ny rektor där och att det skulle underlätta för kommande rektorsrekryteringar, säger hon.

Beslutet innebär att en rekryteringsgrupp formas så snart som möjligt och inleder processen med bistånd från hörandeförsamlingen. Externa ledamöter i rekryteringsgruppen blir Gunnar Svedberg och Christina Mattsson.

Processens olika steg kommer att kunna följas på webben där beslutet så snart som möjligt kommer att publiceras, troligen under morgondagen. Där finns också remiss och remissvar tillgängliga.

Rektorsval – fakta:

Enligt 2 kap 8 § Högskoleförordningen anställs rektor genom beslut av regeringen efter förslag från konsistoriet. Innan konsistoriet lämnar förslag till regeringen ska lärare, övriga anställda samt studenter höras på det sätt som konsistoriet beslutat.