Nytt antibiotikacenter rustar för strid

Med Uppsala Antibiotic Center tog Uppsala universitet ännu ett steg i kampen mot accelererande antibiotikaresistens. Snart ansluter fjorton doktorander, tre lektorer och en rad nya partners vid frontlinjen.

Dan Andersson är föreståndare för nya UAC.
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

I U-länderna dör ett barn varannan minut i infektionssjukdomar orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. I Europa dör 25 000 människor varje år av samma anledning. Situationen förvärras snabbt och även i det nordligt belägna Sverige där avstånd och temperatur inte längre utgör geografiska skydd skymtar katastrofen längs horisonten.
– Allt fler antibiotika förlorar sin verkan, vi är vårdslösa med de som återstår och framställer i princip inga nya. Det ställer mänskligheten inför en akut problematik utan enkla lösningar. Fortfarande kan vi vända utvecklingen men det förutsätter såväl stora resurser som gränsöverskridande samarbeten. Därför har vi ägnat mycket tid åt att förmå politikerna att satsa på något som kanske ger resultat först om flera decennier, och nu ser vi hur saker börjar hända på både nationell och global nivå, säger Dan I. Andersson, professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet.

Uppsalas många myndigheter och företag med expertis inom området ger staden en framskjuten position på fältet. Vid Uppsala universitet forskar ett tjugotal grupper kring olika aspekter av antibiotika och här har det internationella nätverket ReAct sin bas. Härifrån drivs också ENABLE, den europeiska mångmiljonsatsningen på att möta antibiotikaresistensens utmaningar, och våren 2016 togs nästa viktiga steg med invigningen av den tvärvetenskapliga satsningen Uppsala Antibiotic Center, UAC.
– Problemet har vuxit bortom punkten där vi kan klara oss med att utveckla några nya antibiotika. Nu måste vi förändra vårt beteende, bli klokare konsumenter och öka vår förståelse för hur antibiotika påverkar miljön, samtidigt behövs nya ekonomiska incitament för att väcka läkemedelsindustrins intresse. Problembilden är helt enkelt så komplex att vetenskaplig samverkan är nödvändig, och nu samlar vi universitetets styrkor i en frontlinje vars bredd är helt unik, säger Dan I. Andersson som också förestår det nya centret.

Uppsala Antibiotic Center samfinansieras av universitetets tre vetenskapsområden och drivs initialt av fyra medarbetare, men inom kort ska tre biträdande lektorer – en per vetenskapsområde, rekryteras i syfte att stärka kompetensen inom strategiskt viktiga fält. Det interdisciplinära upplägget omfattar även fjorton doktorander som ska knytas till sina handledares institutioner men kommer att delta i flera gemensamma moment.
– Vi har mottagit 43 ansökningar till doktorandtjänsterna, ett utfall vi är oerhört nöjda med och som bekräftar vårt universitets breda kompetens och engagemang kring antibiotikaforskning. Härnäst ska sakkunniga granska vilka idéer vi går vidare med för att dels optimera arbetets relevans och kvalitet, dels skapa en ny generation forskare med såväl specialistkompetens som bred förståelse för området, säger Dan I. Andersson.

Centrets strävan att överbrygga vetenskapliga stuprör når även utanför universitetets egna korridorer. Redan nu förs diskussioner med bland andra Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt om tänkbara partnerskap. Ambitioner finns också kring internationella samarbeten, och enligt Dan I. Andersson möts Uppsala Antibiotic Center av stort intresse vilket ger gott hopp om framtiden.
– I nuläget har vi finansiering i fyra år, men blickar längre än så och inom tio år ska centret vara ekonomiskt permanentat med en fast fysisk hemvist. Då hoppas jag också att våra första doktorander återvänt till Uppsala efter att ha förkovrat sig ytterligare under ett par år i utlandet, och framför allt att vi är ledande inom europeisk antibiotikaforskning. Med Uppsala universitets breda kompetens inom området följer ett ansvar, och med UAC ser vi början till något riktigt stort.

---

Utforska vidare

Uppsala universitet antar antibiotikautmaningen

Film: Antibiotika och antibiotikaresistens

Uppsala Antibiotic Center

 

2017-01-25