Nyheter och press

Nya anslag till matematiker

2017-03-24

Två forskare med anknytning till Uppsala universitet får del av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses fortsatta satsning på svensk matematikforskning.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, stöttat den matematiska forskningen i Sverige genom ett matematikprogram. Anslaget är inte inriktat på något särskilt område inom matematiken utan stödjer grundforskning.

Vid Uppsala universitet får biträdande universitetslektor Thomas Kragh medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i vid matematiska institutionen i Uppsala. Forskargruppen som nu får förstärkning sysslar med symplektisk geometri.

Isac Hedén, som disputerade i matematik vid Uppsala universitet 2013, har tack vare det nya anslaget erhållit en postdoktoral tjänst hos professor Miles Reid vid Mathematics Institute, University of Warwick i Storbritannien. Det föreslagna projektet ligger inom området algebraiska geometri.

Läs mer om forskarna och projekten.