Nyheter och press

U-FOLD leder nytt initiativ i arbetet mot hepatit C

2017-05-29

I linje med WHO:s mål att eliminera den dödliga virussjukdomen hepatit C har U-FOLD – ett nätverk vid Uppsala universitet som arbetar mot läkemedels- och drogberoende – initierat ett arbete för att förbättra behandlingen. En svensk, tvärvetenskaplig expertgrupp har undertecknat ett konsensusdokument som ett första steg i samordning av vårdande och sociala instanser.

Sverige har näst högst andel narkotikarelaterade dödsfall i hela EU. Sveriges regering vidtar nu åtgärder för att kunna hjälpa människor i riskzonen och för att minska dödsfallen. En av problemorsakerna är att många personer som injicerar droger (PWID) och patienter i läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO-patienter) lider av den dödliga virussjukdomen hepatit C (HCV) men inte får tillgång till behandling.

World Health Organization (WHO) har satt upp ett mål att eliminera HCV till år 2030, vilket syftar till 90% minskning av nya infektioner och 65% minskning av dödlighet relaterat till HCV. För att lyckas krävs dock ytterligare insatser för att fånga upp och behandla alla personer med HCV-smitta innan de riskerar att bli allvarligt sjuka och riskerar att sprida sjukdomen vidare.

U-FOLD vid Uppsala universitet har initierat ett arbete med att ta fram relevant underlag för att förbättra HCV-behandling av PWID och LARO-patienter i Sverige. En tvärvetenskaplig expertgrupp från olika delar inom psykiatri, beroendevård och infektionskliniker har i ett dokument samlat sina specialistkunskaper för att ta fram relevant underlag för att förbättra HCV-behandling av PWID i Sverige.

– Det behövs en framgångsrik nationell strategi för att behandla denna patientgrupp och nå WHOs mål för eliminering. Detta konsensusdokument, som presenterades vid ett seminarium i Stockholm 27 april 2017, behövs därför som ett första steg för samordning av insatser från missbruksvård, psykiatri, sociala myndigheter, rättsvårdande instanser och sjukvården, säger Fred Nyberg, seniorprofessor vid Uppsala universitet och koordinator i U-FOLD.
---

Läs mer:

Konsensusdokument om förbättringar i behandlingen av hepatit C för personer som injicerar droger

U-FOLD är ett nätverk som arbetar mot läkemedels- och drogberoende. Forskare och fackmän arbetar tillsammans för att utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.