Integration på företag underlättas av delade intressen

Hur tas högkvalificerade migranter emot på svenska globala företag? I höst drar en stor jämförande studie igång i elva olika länder. – Det gäller att komma förbi gruppbildningarna, säger Lena Zander, professor i företagsekonomi, som leder projektet i Sverige.

Lena Zander har länge forskat om kulturmöten.
FOTO: SARAH THORÈN

Lena Zander har länge forskat om kulturmöten, ledarskap och att arbeta i team. I det nya projektet ligger fokus på högutbildade migranter. Hur kan man jobba med integrationsfrågorna och hjälpa dem att komma in i ett nytt företag och ett nytt land?

– Vi ser ofta integration ur ett individperspektiv, men forskning om migranter i mindre företag i Österrike och Tyskland visar att integration handlar mycket om vad företagen gör. Det gäller både hur de ser på mångfald och vilken kultur de har, säger Lena Zander.

Den kommande studien tar forskningen ett steg vidare och omfattar 11 olika länder med Sverige inräknat. Det är en jämförande studie och en gemensam enkät kommer att gå ut till stora företag i de olika länderna.

Resultaten ska sedan att följas upp med fördjupande studier av Lena Zander själv och en nyantagen doktorand vid företagsekonomiska institutionen.

Överbrygga kulturskillnader

Tidigare forskning visar att människor har en tendens att dela upp sig i grupper vilket leder till konflikter. Lena Zander intresserar sig för de fall där integrationen fungerar bra, trots stora och små skillnader i allt ifrån språk till värderingar och synen på ledarskap.

– Jag intresserar mig för hur individer från olika grupper hittar varandra trots kulturella olikheter. Ofta har de gemensamma intressen eller värderingar som binder dem samman. Är det individers personlighet som skapar detta eller finns det mönster på gruppnivå?

I en tidigare studie fick hon olika svar från chefer i olika delar av världen. I norra Europa tyckte många att individuella intressen som sport och kultur var en viktig sammanhållande faktor, medan religiösa frågor eller en gemensam historisk bakgrund ansågs viktigast i andra delar av världen.

– Vad finns det för gemensamma intressen som kan överbrygga stereotyperna så att vi ser individerna och kommer förbi gruppbildningarna? Det vill jag jobba vidare med. Resultaten kan vara till hjälp inte bara för företag utan också på samhällsnivå, till exempel i skolor, säger Lena Zander.

Växande grupp migranter

Det finns mycket forskning om kulturmöten och integration, men gruppen högutbildade migranter är inte så utforskad. Samtidigt är det en växande grupp.

– Det kommer hit fler och fler från olika länder i världen och söker högkvalificerade arbeten. Kanske kommer de hit med sin kunskap för att hitta en framtid för sin familj eller för att de är intresserade av företaget. Frågan är om även motivet spelar någon roll för integrationen.

Projektet som startar i höst kommer att ge gott om jämförelsematerial även på samhällsnivå, eftersom de olika länderna arbetar på olika sätt med kulturella skillnader och migration.

– Studien kommer att genomföras från ett individ-, företags- och samhällsperspektiv. Det är en intressant blandning av länder som ingår i studien, där Sverige har liknande förutsättningar som vissa av länderna men skiljer sig från andra, till exempel Storbritannien. Vi kommer att ha spännande resultat att presentera, säger Lena Zander.
---

Fakta:

Forskningsprogrammet ”Migration och Integration: Högkvalificerade migranters kulturella integration i svenska globala företag” startar i höst och kommer att pågå i tre år.

I Sverige finansieras två forskningsprojekt inom programmet – ett av Torsten Söderbergs stiftelse och det andra av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse (Handelsbankens forskningsstiftelser).

De länder som ingår i projektet är Australien, Finland, Frankrike, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

 

 

 

2017-08-01