Bidrag till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

2017-10-16

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – har beslutat att bevilja 302 miljoner kronor i bidrag till 89 forskningsprojekt. Uppsala universitet får nära 31,5 miljoner kronor i bidrag till nio projekt.

Totalt 1 247 ansökningar kom in till Fortes årliga öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är en ökning jämfört med föregående år, då motsvarade siffra var 1158.

– Forskningsbehoven inom våra områden är stora och det är därför glädjande att i år se att än fler har visat intresse för vår utlysning. Genom ny forskning och kunskap kan samhället utvecklas och möta de många utmaningar vi står inför. Det ska därför bli spännande att följa de här projekten och framöver få ta del av deras forskningsresultat, säger Cecilia Beskow, chef för forskning och utvärdering på Forte.

Uppsala universitet har fått bidrag till följande nio projekt:

  • Clara Iversen, sociologiska institutionen: Ord om självmord – kommunikativ självmordsprevention baserad på hjälpsökares och volontärers meningsskapande på en självmordshjälplinje, 3 720 000
  • Birgitta Essén, institutionen för kvinnors och barns hälsa: Värdekonflikters roll för jämlik sexuell och reproduktiv hälsa – låsningar och lösningar i vårdmöten i det mångkulturella samhället, 5 130 000
  • Karl Michaëlsson, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR): Hur mycket vitamin D behöver kroppen för optimal hälsa?, 4 130 000
  • Inna Feldman, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap: Kan en förstärkt hälsofrämjande strategi för barn och föräldrar bidra till folkhälsan?, 3 030 000
  • Liisa Byberg, institutionen för kirurgiska vetenskaper: Mjölk och mjölkprodukters påverkan på vår hälsa, 3 430 000
  • Jan Ottosson, ekonomisk-historiska institutionen: Tjänstemannarörelsen och framväxten av trygghets- och omställningsavtal i den svenska modellen, 1 957 000
  • Teresia Nyman, institutionen för medicinska vetenskaper: Tidsmönster av fysisk belastning, prestation och muskuloskeletala besvär - en longitudinell studie av manliga och kvinnliga stråkmusiker, 3 030 000
  • Pär Nyman, statsvetenskapliga institutionen: De offentliga investeringarnas politik, 3 530 000
  • Georg Graetz, nationalekonomiska institutionen: Yrken som försvinner, 3 430 000