Dagens pedagogik uppfyller HSV:s kvalitetskrav

14 juni 2010

Nu är det klart med examenstillstånd för två utbildningar inom pedagogik vid Uppsala universitet som varit föremål för fördjupade granskningar av Högskoleverket. Det har främst varit lärarkapaciteten som kritiserats.Efter att Högskoleverket 2009 utvärderat  alla högskoleutbildningar inom området pedagogik i landet, kom dess beslut att så många som 22 utbildningar vid 14 lärosäten skulle bli föremål för fördjupade granskningar.
Två av dessa utbildningar fanns vid Uppsala universitet; det var  forskarutbildningen i didaktik och utbildningen i specialpedagogik, AN.
Skälet till att forskarutbildningen i didaktik ytterligare skulle granskas  var att det underlag som HSV:s bedömargrupp fått ta del av, indikerade att lärarnas samlade arbetstid  inom forskarutbildningen var för liten i förhållande till antalet doktorander.  
Att situationen vid det första granskningstillfället var problematiskt berodde däremot på att tre av lärarna gick i pension vid tillfället, samt att ytterligare en lärare hade fått ny tjänst vid ett annat lärosäte. Idag har situationen avsevärt förbättrats, konstaterar bedömargruppen och utbildningen håller en god vetenskaplig nivå med tillfredsställande handledarresurser.


När det gäller utbildningen i specialpedagogik, så var skälet till en fördjupad granskning att man ansåg att både lärarkapacitet och lärarkompetens inte räckte till; alltför stor del av undervisningen utfördes av icke-disputerade lärare. Lärare och ledning var dock mycket väl medvetna om problemet och jobbade också aktivt för att förbättra situationen, bland annat att aktivt se till att lärarna utvecklade sin kompetens med kurser på forskarnivå. Bedömargruppen anser därför att dagens utbildning är både god och välfungerande.
Högskoleverket anser alltså att utbildningarna uppfyller kvalitetskraven och de får därför examenstillstånd.

För sex utbildningarna (på olika nivåer) vid andra lärosäten, ifrågasätts dock fortfarande examenstillståndet. Dessa lärosäten har nu ett år på sig att åtgärda problemen.