Den maktlösa måltiden - om mat inom äldreomsorgen

3 september 2002

Ingen av de inblandade i de äldres måltider inom äldreomsorgen upplever att de kan påverka matens kvalitet eller hur måltiderna genomförs. Känslan av maktlöshet ger politiker och olika personalgrupper en upplevd frihet från ansvar viket kan förklara många brister i äldre människors kosthåll. Det visar Ylva Mattsson Sydner i sin avhandling.

Ylva Mattsson Sydner har studerat vardagslivet kring tillagning och servering av mat för de äldre. Hon har undersökt normer, värderingar och beteenden som påverkar de äldres kosthåll och har intervjuat: De som hade en övergripande beställarfunktion - nämndpolitiker och förvaltningstjänstemän, de som producerar maten - restaurangpersonalen, de som ordnar måltiderna - omsorgspersonalen, de som konsumerar maten - de äldre Hur måltiderna ordnades skilde sig mellan de olika boendeformernas organisation. Det innebar olika möjligheter för valet av maträtter, tillbehör, portionsstorlekar, måltidsordning och plats för servering. Anmärkningsvärt var att de som hade heldygnsomsorg, d.v.s. de som var skröpligast och sjukast och i störst behov av vård och omsorg, hade de minsta möjligheterna att påverka sina måltider. När Ylva Mattsson Sydner intervjuade inblandade politiker och tjänstemän framkom att de visserligen ansåg att de äldres kosthåll var en viktig fråga, men att de trots detta inte betraktade frågan som ett bestämt område i förhållande till sitt eget arbete. De chefer för äldreomsorgen, som arbetade ute i verksamheterna, hade en likartad uppfattning - de sade uttalat att området var av vikt, men att de aldrig arbetade aktivt med frågan. Därför uttalade de sig till stor del om hur de idealt trodde eller önskade att de äldres kosthåll skulle utformas. Denna idealbild stod i bjärt kontrast mot vad som framkom under studien, där hantering av livsmedel och ordnande av mathållning var långt ifrån statliga regler och rekommendationer. Men även långt ifrån vad de intervjuade personligen önskade sig angående måltider. Även hos restaurang och omsorgspersonal fanns ett missnöje över nuvarande situation. Men de, liksom politiker och tjänstemän, upplevde att de var maktlösa i förhållande till hur mat och måltider ordnades. Den upplevda maktlösheten gav dem också en slags frihet från ansvar och ingen av de involverade i den sociala organisation som ordnade äldreomsorgens matförsörjning ansåg att de kunde påverka situationen. Opponent är Fil. Dr. Lotte Holm från Kungliga Veterinär och lantbrukshögskolan, enheten för näring, i Köpenhamn, Danmark. Disputationen äger rum torsdag 26 september klockan 14:15, rum 107, Trädgårdsgatan 14. Kontakta författaren på 018 - 471 23 95 eller Ylva.Mattsson-Sydner@ihv.uu.se