Ojämlikhet nästa stora utmaning inom global hälsa

Pressmeddelande
2013-03-05

År 2015 är det dags att redovisa hur det gått i kampen för FN:s milleniemål. Men redan nu har arbetet att utforma agendan inom global hälsa efter 2015 påbörjats. I en artikel i nästa nummer av WHO Bulletin visar forskare från Uppsala universitet hur klyftorna ökat inom mödra- och barnhälsovården i Vietnam, ett tydligt exempel på hur utsatta grupper inte får del av den ekonomiska utvecklingen.

Trots betydande framgångar inom mödra- och barnhälsovården globalt ökar skillnaderna och ojämlikheterna mellan och inom länder. Tillsammans med UNICEF och WHO har forskare från institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet analyserat data från 2006 och 2011 och bland annat funnit stora skillnader inom mödrahälsovården i Vietnam.

I den nationella statistiken rapporteras stora framgångar och landet har redan uppnått milleniemålen för barn och mödrar. Forskarna visar dock att utsatta grupper, framför allt etniska minoriteter på landsbygden, inte fått del av den utvecklingen, och i vissa fall till och med fått sämre hälsa. Att ojämlikhetsgapet mellan rika och fattiga har bestått trots den kraftiga ekonomiska utveckling som setts i Kina och ett flertal andra länder i Syd- och Sydostasien har tidigare varit känt, men att det nu också verkar öka är oroande.

-   Att beslutsfattare och politiker inte lyckas utnyttja den goda ekonomiska tillväxten så att den inte kommer alla till del måste ses som ett misslyckande, ojämlikhet i hälsa måste tas på allvar, menar Mats Målqvist, forskare vid Uppsala universitet.

Att skillnaderna både globalt och lokalt ökar när det gäller hälsovårdsutnyttjande och dödlighet har uppmärksammats alltmer den senaste tiden. Sverige, med biståndsminister Gunilla Carlsson i spetsen, arbetar aktivt för att utforma agendan inom global hälsa de närmaste decennierna och arbetet för att alla ska få samma möjligheter till vård står högt på agendan. Den aktuella studien som publicerats i WHO Bulletin är därmed ett viktigt bidrag för att lyfta fram frågan om jämlikhet inom vården.

Referens: Målqvist M, Lincetto O, Du NT, Burgess C, Hoa DPT. Increasing ethnic inequity in times of economic transition; a case study of maternal health in Vietnam. Bulletin of the World Health Organization x:xx, available at http://www.who.int/bulletin/online_first/12-112425.pdf

Kontakt: Mats Målqvist, International Maternal and Child Health (IMCH), Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, e-post: mats.malqvist@kbh.uu.se, mobil: 0702-673545