Nyheter och press

EU-projekt ska öka forskares tillgång till biobanker

Pressmeddelande
2013-04-23

Vi har alla nytta av resultaten av stora europeiska hälsostudier, men det är inte alltid lätt för forskarna att samarbeta över landsgränser. Nu startar BBMRI-LPC, ett EU-projekt som under fyra år ska arbeta för att öka forskarnas tillgång till prover och data. Forskare vid Uppsala universitet har en nyckelroll i projektet.  På senare år har det blivit allt vanligare att biomedicinsk forskning drivs i stora internationella samarbeten. Genom a

Forskning om våra gener, deras uttryck och funktion sker nuförtiden ofta i stora, internationella, prospektiva kohortstudier, det vill säga provsamlingar som inte begränsas till patienter som redan har en viss sjukdom (på engelska large prospective cohort studies, eller LPC). Det ökar behovet av samarbete och standardisering. Men även om många europeiska länder investerat milliontals euro för att bygga upp stora biobanker med provsamlingar från frivilliga kan det vara svårt för forskare att få tillgång till dem. Ofta har forskarna begränsade resurser som gör det svårt att dela prover och data med kollegor i andra länder. Dessutom ser ofta lagstiftningen och det etiska regelverket olika ut i olika länder. De gör det svårt att skicka prover eller data över landets gränser.

Uppsala universitet har en nyckelroll i projektet. Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) är involverade i ett arbetspaket som arbetar med att hitta lösningar för rättvis tillgång till prover och data över landsgränserna. Där kommer professor Mats Hansson arbeta med frågor som rör etiska riktlinjer och lagstiftning tillsammans med en grupp forskare i juridik och bioetik.

Det är också mycket viktigt att ha tillgång till metoder för att snabbt och specifikt kunna analysera många möjliga biomarkörer i ett stort antal prover. Professor Ulf Landegren vid institutionen för immunologi, genetik och patologi kommer att utveckla avancerade molekylära metoder för att samtidigt och med stor specificitet kunna mäta ett stort antal proteiner i blodprov från biobanker. Dr Joakim Galli vid samma institution har ansvar för att ta fram modeller för hur företag, till exempel stora läkemedelsföretag, ska kunna få tillgång till prover och data från biobanker. Detta delprojekt genomförs i samarbete med SciLife Innovation. Dr Erik Bongcam Rudloff (även vid SLU) kommer att ansvara för harmonisering av bioinformatiska metoder för att analysera sekvenseringsdata.

Om BBMRI-LPC
BBMRI-LPC (Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure) finansieras av EU:s sjunde ramprogram och samordnas från Finland och Nederländerna. Projektet har 30 partners från 17 länder och löper över fyra år. Projektet har fått 8 millioner euro för att göra de största europeiska biobankerna mer tillgängliga för forskare från både akademi och industri. Läs mer på projektets hemsida.

För mer information, kontakta:
Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, ulf.landegren@igp.uu.se, 018-471 4910
Mats G Hansson, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och föreståndare vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), mats.hansson@crb.uu.se, 018-471 6197