Nyheter och press

Nya hedersdoktorer utsedda inom medicin

Pressmeddelande
2014-10-06

Den Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett tre nya hedersdoktorer. Mats O Karlsson, tidigare ordförande i landstingsstyrelsen, har medverkat till stora satsningar på klinisk forskning och kunskapsutveckling,  professor Blake Wilson är en av världens ledande forskare inom cochleaimplantat och logoped Birgitta Johnsen har genom pionjärarbete utvecklat logopedin som akademisk ämnesdisciplin i Sverige.

Professor Blake Wilson är en av världens ledande forskare inom cochleaimplantat. Cochleaimplantat är ett sätt att ersätta hörselsinnet hos döva och gravt hörselskadade och är ett av de största medicinska framstegen under modern tid. Länge ansågs det omöjligt att återföra en döv människa till en hörande värld. Omkring 300 000 människor har idag behandlats med metoden. Wilson tilldelades förra året det så kallade Lasker-DeBakey-priset i USA, som ofta föregår Nobelpriset.  Wilson utvecklade tekniken i implantaten och fann ett sätt att överföra den akustiska signalen till en mycket mer effektiv elektrisk stimulering av hörselnerven.

Blake Wilsson har ett nära samarbete med Uppsala universitet och Akademiska sjukhusets öronklinik. Han deltog när det första hjärnstamsimplantatet sattes in i Uppsala 1993. Under tjugo år har han varit behjälplig vid utvecklandet av nya tekniker, bland annat elektro-akustisk stimulering då patienten använder både akustisk och elektrisk information för sin hörsel.

Birgitta Johnsen är en av logopedins pionjärer. Hon har med avgörande betydelse för Uppsala universitet genom pionjärarbete utvecklat logopedin som akademisk ämnesdisciplin i Sverige, omsatt vetenskap i klinisk logopedisk verksamet samt initierat och aktivt medverkat till inrättandet av en logopedutbildning.

Birgitta Johnsen ingick i den första gruppen logopedstudenter i Sverige och tog examen vid Karolinska institutet 1966. Vid denna tid fanns ingen samlad kunskap om skador och utvecklingsavvikelser som kan drabba människors förmåga att uttrycka sig med röst, tal och språk och inte heller någon samlad kunskap om klinisk behandling och förebyggande insatser. Hon har under hela sitt yrkesliv samlat svensk och internationell forskning samt introducerat nya perspektiv av betydelse för kliniskt arbete. Birgitta Johnsen var en av de första att rikta fokus mot språkets och kommunikationens neurologiska förankring och har introducerat nya modeller för analys av läs- och skrivsvårigheter samt avvikande språk- och talutveckling. Under senare år har hon även satt fokus på forskning om matematiksvårigheter. I sin kliniska verksamhet och i sin roll som chefslogoped arbetade hon för ett nära samarbete mellan universitet och landsting.

Mats O Karlsson var under många år landstingsstyrelsens ordförande och har genom att medverka till stora satsningar aktivt bidragit till möjligheterna för den kliniska forskningen vid Akademiska sjukhuset samt till kunskapsutvecklingen genom senare års engagemang i medicinhistoria.

Mats O Karlsson kom efter examen från Skogshögskolan till Uppsala läns landsting 1972. Han arbetade fram till 1985 som tjänsteman inom olika sektorer och därefter som landstingsstyrelsens ordförande fram till 2006. I denna position kom han att aktivt medverka till satsningar vid Akademiska sjukhuset med stor betydelse för den kliniska forskningen. Tre viktiga beslut från denna period är satsningen på protonstrålelaboratoriet, tillkomsten av Rudbecklaboratoriet samt beslutet att flytta psykiatrin till sjukhusets kärnområde. Efter 2006 har Mats O Karlsson ägnat sig åt historisk forskning, särskilt från en medicinshistorisk utgångspunkt. I boken ”En demokratisk samhällsbyggare under 150 år. Landstinget i Uppsala län” (2012) sammanfattar han sina omfattande arkivstudier.

Promotionen äger rum i januari 2015.

För mer information var vänlig kontakta värdarna:
Helge Rask-Andersen (för Wilson), tel: 018-611 94 45, 070-833 9804, e-post:  Helge.Rask-Andersen@akademiska.se
Margareta Jennische (för Johnsen), tel: 018-471 4744, e-post: Margareta.Jennische@neuro.uu.se
Tom Lundin (för Karlsson), tel: 018-611 8960, 0709-460358, e-post: Tom.Lundin@neuro.uu.se