Nyheter och press

Få kvinnor utveckar posttraumatiskt stressyndrom efter abort

Pressmeddelande
2014-10-23

I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker sjuksköterskan och doktoranden Inger Wallin Lundell sambandet mellan posttraumatisk stress och abort. Resultaten visar att kvinnor som söker abort inte lider av posttraumatisk stress i högre grad än svenska kvinnor i övrigt.

Ibland hävdas det att kvinnor kan utveckla stressymtom, såsom vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), efter abort. Kunskapen om relationen mellan abort och posttraumatiskt stress syndrom (PTSD) och posttraumatiskt stress symtom (PTSS)  är dock begränsad. De studier som finns inom området är få och ofta kritiserade för att vara av dålig kvalitet.

Syftet med Inger Wallin Lundells avhandlingsarbetet var att studera PTSD, PTSS, ångest- och depressionssymtom hos abortsökande kvinnor. Ytterligare syften var att identifiera riskfaktorer för PTSD eller PTSS efter abort samt att relatera detta till upplevelser av abortvården.

Sex kvinnokliniker i landet deltog i studien. Kvinnor som sökte abort före graviditetsvecka 12 tillfrågades om deltagande och 1514 kom att ingå. Frågeformulär användes för att mäta förekomst av PTSD, PTSS, ångest- och depressionssymtom, personlighet samt upplevd kvalitet av abortvården. Frågeformulären besvarades innan abort och vid tre och sex månader efter.

Resultaten visade att abortsökande kvinnor inte har PTSD i högre grad än svenska kvinnor i övrigt. Få kvinnor utvecklade PTSD efter abort och majoriteten gjorde det av traumatiska händelser som inte var relaterade till aborten. Risken att utveckla PTSD eller PTSS efter abort var associerat med personlighetsdrag relaterade till neuroticism, även kallad emotionell instabilitet, men också med ung ålder (yngre än 25 år). Brister i abortvården rapporterades oftare av kvinnor som hade PTSD eller PTSS vid aborttillfället och av de yngre kvinnorna (under 25 år).

- Resultaten indikerar att yngre kvinnor och kvinnor med psykisk ohälsa är i riskzonen för att uppleva brister i abortvården och för att kunna utveckla PTSD eller PTSS efter abort och behöver därför uppmärksammas särskilt i abortvården, säger Inger Wallin Lundell.

För mer information kontakta, Inger Wallin Lundell, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Sophiahemmet Högskola, Stockholm, tel: 070-162 10 29, e-post: Inger.Wallin_Lundell@kbh.uu.se

Avhandlingen Induced Abortions and Posttraumatic Stress - Is there any relation? : A Swedish multi-centre study försvarades den 10 oktober 2014.

Ladda ner avhandlingen i fulltext.