Etiska riktlinjer framtagna för hantering av mänskliga kvarlevor

Pressmeddelande
2014-11-18

Som första universitet i landet har Uppsala universitet tagit fram etiska riktlinjer för hantering och bevarande av historiskt material med mänskligt ursprung. Det är ett led i arbetet med att tillgängliggöra universitetets föremålssamlingar för forskning och utbildning.

Redan idag bedrivs forskning baserat på de historiska samlingarna, till exempel på den arkeologiska samlingen från Valsgärde med unika osteologiska fynd från vikingatiden. Även i Evolutionsmuseets naturhistoriska samlingar av biologiskt material finns föremål som någon gång tillhört en människokropp.

– Vi har ett magnifikt kulturarv och vi vill att det ska användas mer, och med nya infallsvinklar. Men det ställer också krav på hur vi hanterar våra samlingar. De nya riktlinjerna tydliggör hur forskare får arbeta med mänskligt material, och följer internationella rekommendationer inom museiområdet, säger Marika Hedin, chef för Museum Gustavianum.

Riktlinjerna, som idag beslutats av rektor, klargör också hur tillstånd att forska på materialet ges, hur det får lånas ut eller fotograferas samt vad som gäller för repatriering eller nyförvärv.

– Det är en känslig balans mellan en statlig myndighets uppgift att verka i det offentligas intresse och etiska överväganden med respekt och vördnad för den döda kroppen. Det är bra att vi utifrån vår museibakgrund hanterar detta, säger Mats Eriksson, chef för Evolutionsmuseet.

För mer information, kontakta:
Marika Hedin, chef, Museum Gustavianum, tel: 070-1679593, marika.hedin@gustavianum.uu.se
Mats Eriksson, chef Evolutionsmuseet, tel: 070-4250291, mats.eriksson@em.uu.se