Nyheter och press

Stödet till nya föräldrar behöver bli mer pappainkluderande

Pressmeddelande
2015-02-02

Föräldrar vill att mödrahälsovården ska vara mer pappainkluderande. Det konstaterar barnmorskan och barnsjuksköterskan Margareta Widarsson i en ny avhandling där hon undersökt hur föräldrar upplever det föräldrastöd som de erbjuds. Avhandlingen visar också att föräldrautbildningen även bör fokusera på depressiva symtom och föräldrastress för att förstärka föräldrars gemensamma ansvar för barnen.

Ett av folkhälsomålen i Sverige är att stödja föräldrar i föräldraskapet. I Sverige erbjuds föräldrastöd bland annat genom mödra- och barnavårdscentraler. Avhandlingen bekräftar tidigare forskning som visar att föräldrar inte alltid är nöjda med det stöd som erbjuds och att kunskapsluckor finns om vilket stöd föräldrar efterfrågar. Det är inte ovanligt att föräldrar upplever stress och depressiva symtom, vilket kan påverka hela familjen negativt.

Tidigare forskning har främst fokuserat på mammors upplevelser av graviditet och föräldraskap och inte inkluderat pappor.

Avhandlingens resultat visar att blivande mammor och pappor har individuella behov av stöd samt att pappor vill vara delaktiga men ibland inte vet vad som förväntas av dem. De beskriver även behov av att få dela erfarenheter med andra i samma situation.

Under tidigt föräldraskap upplever mammor mer depressiva symtom än pappor. Mammor upplever också mer föräldrastress än pappor frånsett då det gäller ’social isolering’, det vill säga brist på sociala kontakter förutom med partnern. Det finns samband mellan föräldrastress och oenighet i förhållandet. Mammor upplever större enighet i förhållandet jämfört med pappor. ’Hushållsuppgifter’ är det enda område där pappor uppger större enighet än mammor.

– Jag är förvånad över att flera mammor och pappor beskriver att barnmorskor på mödravårdscentralen inte ens hälsade på den blivande pappan. Ett annat överraskande resultat är att endast 52 procent av mammor och 28 procent av pappor hade en förebild i föräldrarollen, Margareta Widarsson, doktorand vid Centrum för klinisk forskning, Västerås och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

- Viktiga slutsatser är att vården behöver synliggöra den blivande pappan och uppmärksamma föräldrars specifika behov samt öka medvetenheten om gendernormer. Sammanfattningsvis: ”Rätt stöd, i rätt tid, till rätt förälder”, säger Margareta Widarsson.

Avhandlingen bygger på fem delstudier, två med kvalitativ och tre med kvantitativ studiedesign. Två studier baseras på intervjuer från regeringens uppdrag för föräldrastöd i Sverige 2008 ’Föräldrastöd - en vinst för alla’. Tre studier baseras på enkäter från projektet ’Barnhälsovård i tiden’ insamlade i norra Västmanland fram till 2008.

Avhandlingen försvarades vid Västmanlands sjukhus i Västerås den 28 januari.

Läs hela avhandlingen i fulltext.

För mer information kontakta Margareta Widarsson, tel: 021-174102, 070 28 58 291, e-post: margareta.widarsson@ltv.se