Nyheter och press

Juristutbildning i Uppsala imponerar

2007-04-21

I Högskoleverkets utvärdering av juristutbildningarna i landet lyfts Uppsalas konsekvent genomförda pedagogik fram som en av grundutbildningens starkaste sidor; den problembaserade modellen imponerar på HSV:s bedömargrupp.


I Uppsala antas varje år 300 studenter till juristprogrammet och söktrycket är högt. Av de som började utbildningen år 2000 har dock endast 58 procent tagit ut examen 2006. Den låga genomströmningen gäller för hela landet - i Stockholm är andelen bara 38 procent.
Lärarna i Uppsala är väl meriterade men deras arbetsbelastning är stor på grundutbildningen. Den problembaserade modellen, som påbörjades 1992, finns kvar och imponerar på Högskoleverkets bedömargrupp: kravnivåer och studentprestationer ligger på hög kunskapsmässig nivå i Uppsala.
En pedagogisk styrka i att hantera stress och hets bland studenterna är de varierade examinationsformerna. Det innebär att examinationen även omfattar andra moment än en avslutande salskrivning. Till studenternas hjälp finns också en studievägledare som bjuder in studenterna till en frågestund om examensarbetet, tänkt att avdramatisera examensskrivandet och öka frekvensen slutförda arbeten.

Mer kritiskt tänkande

En risk som studenterna i Uppsala varnar för är att seminariegrupperna tenderar att bli större, vilket framför allt fått kvinnliga studenter att tystna. Positivt i sammanhanget är dock att andelen kvinnliga förebilder har ökat vid den juridiska institutionen; andelen kvinnliga professorer har gått från 13 procent 1999 till 41 procent 2005.
En svaghet i utbildningen är bristen på träning i kritiskt tänkande. Förklaringen som ges av både studenter och lärare är betygshetsen, vilken kommer sig av det snäva urvalet till notarietjänstgöring efter avslutad utbildning.
När det gäller forskarutbildningen så anser Högskoleverket att de kurser som erbjuds ger en ”god vetenskaplig bas för doktorandernas avhandlingsarbete. ” Däremot tenderar avhandlingarna att bli för omfångsrika och de individuella studieplanerna bör därför användas mer systematiskt som styr- och planeringsunderlag.

Problem kvarstår

I Högskoleverkets nyligen framlagda utvärdering av juristutbildningarna i landet framkommer generellt samma svagheter i utbildningen idag som för åtta år sedan. Det handlar om svår betygskonkurrens, långa studietider och en svag arbetslivsanknytning.

HSV har granskat fem yrkesutbildningar som leder till juris kandidatexamen vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. I utvärderingen ingår också nio utbildningar i handelsrätt, affärsrätt och rättsvetenskap – bland annat vid Uppsala universitet - samt tio forskarutbildningar.