Nyheter och press

Etiken kring djurförsök analyseras i ny avhandling

Pressmeddelande
2009-09-18

Hur väger man människors och djurs rättigheter till sina liv mot varandra? Vissa djurrättsförespråkare menar om man beaktade djurs rättigheter skulle det innebära att djurförsök helt borde avskaffas. I en avhandling i etik problematiserar Fredrik Karlsson vid Uppsala universitet det antagandet, efter att ha granskat tre teorier för djurs rättigheter. Avhandlingen granskas den 25 september.

Karlsson, Fredrik

Weighing Animal Lives

ISBN: 978-91-554-7576-5

Vi ser det som självklart att alla människor har rätt till sitt eget liv, men trots detta blir man inom sjukvården ibland tvungen att offra människoliv för att kunna rädda andra. De begränsade resurserna kanske måste läggas på att rädda ett barns liv i stället för en gammal människas. Den universella mänskliga rättigheten till liv gör inte sådana avvägningar omöjliga, men den innebär att besluten måste fattas på ett genomtänkt sätt som inte godtyckligt prioriterar vissa personer exempelvis på grund av hudfärg, religion eller släktband.

- Det är typiskt för teorier för djurs rättigheter att argumentera för att fler djur än människor bör tilldelas en rättighet till sitt liv. Enligt sådana teorier får inte ett djurs liv tas om man inte har synnerligen goda skäl till det, till exempel att det sker i självförsvar, säger Fredrik Karlsson, som i sin avhandling har analyserat tre djurrättsteorier för att se hur de kan tillämpas på praktiken att göra djurförsök.

Hans slutsats är att teorierna, om de tillämpades, skulle innebära att vissa djurförsök fick utföras, men enbart under mycket restriktiva villkor. Människors liv skulle vägas mot djurs liv på ett liknande sätt som olika människors liv vägs mot varandra i samhället idag.

- Alla tre teorierna visade sig dock ha vissa problem när de skulle tillämpas, bland annat gör två av dem det möjligt att offra svaga individer för starkare individers skull. Den tredje teorin kan inte användas till att väga rättigheter, vilket gör den delvis opraktisk, berättar han.

Analysen visar enligt Fredrik Karlsson att djur kan tilldelas rättigheter enbart om man också tilldelar alla andra levande varelser rättigheter. Avvägningar mellan olika liv blir då ännu svårare, och måste i praktiken oftast göras genom att man låter naturen ha sin gång. Det här fungerar inte i fallet djurförsök, eftersom det då handlar om djur vars existens och situation människan är direkt ansvarig för.

- Enligt min analys måste avvägningar mellan olika varelsers rättighet till liv i fallet djurförsök göras genom att den starkaste parten ställer upp frivilligt, och därmed offrar sin rättighet till liv. I praktiken skulle det kunna innebära att medicinska försök enbart kunde utföras på frivilliga människor med full insikt om vad försöken innebär. Det skulle också kunna innebära att djurförsök bara tilläts om de utfördes på ett sätt där en person som har full kunskap om vad försöket innebär skulle kunna tänka sig att frivilligt ställa upp på samma sak. Antagligen skulle djurförsök med dödlig utgång då inte vara möjliga. Det här är nog den mest provocerande delen av min analys, säger Fredrik Karlsson.

För mer information, kontakta Fredrik Karlsson, e-post: fredrik.karlsson@teol.uu.se