Universitetet

Hållbar utveckling vid Uppsala universitet

För en värld där kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, hållbar energiförsörjning, ekonomiskt välstånd, social trygghet, fred och rättvisa, krävs kunskap. Stora förhoppningar ställs på universiteten.

Uppsala universitet står väl rustat för att möta framtidens utmaningar. Vår forskning ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling. I vår utbildning kan människor tillägna sig kompetenser och verktyg för att bidra till en bättre värld.

Styckena ovan är hämtade ur förordet till Uppsala universitets Mål och strategier. Universitetets arbete med hållbar utveckling konkretiseras vidare i dokumenten Program för hållbar utveckling och Handlingsplan för hållbar utveckling 2016–2018 som du hittar här nedanför.

Program för hållbar utveckling

I Uppsala universitets Program för hållbar utveckling har universitetets konsistorium stakat ut en väg för hur Uppsala universitet ska främja en hållbar utveckling både inom forskning, utbildning och i samverkan med det omgivande samhället runtomkring.

Program för hållbar utveckling syftar till att inom universitetet och i samarbeten med externa aktörer stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Program för hållbar utveckling ska också bidra till ökad kunskap och medvetenhet om utmaningarna inom hållbarhetsområdet och att stimulera till ett ansvarstagande på alla nivåer inom universitetet.

Ladda ner dokumentet

Handlingsplan för hållbar utveckling 2016–2018

Uppsala universitets handlingsplan för hållbar utveckling är beslutad av rektor och konkretiserar de strategiska prioriteringarna i Program för hållbar utveckling genom ett antal insatser som ska genomföras 2016–2018. Precis som Program för hållbar utveckling ovan är det uppdelat på forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Ladda ner dokumentet