Hållbar utveckling vid Uppsala universitet

För en värld där kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, hållbar energiförsörjning, ekonomiskt välstånd, social trygghet, fred och rättvisa, krävs kunskap. Stora förhoppningar ställs på universiteten.

Uppsala universitet står väl rustat för att möta framtidens utmaningar. Vår forskning ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling. I vår utbildning kan människor tillägna sig kompetenser och verktyg för att bidra till en bättre värld.

Styckena ovan är hämtade ur förordet till Uppsala universitets Mål och strategier. Universitetets arbete med hållbar utveckling konkretiseras vidare i dokumenten Program för hållbar utveckling och Handlingsplan för hållbar utveckling 2016–2018 som du hittar här nedanför.

Student som parkerar cykeln i cykelställ vid Fyrisån

Uppsala University Sustainability Initiative – UUSI

Uppsala University Sustainability Initiative (UUSI) har lanserats för att stärka forskning vid universitetet som kan bidra till samhällets omställning till hållbarhet. Arbetet är i nuläget fokuserat på två tematiska områden:

  • Klimatledarskap
  • Hållbar stadsutveckling

Ytterligare två eller tre områden kommer att läggas till under 2019.

UUSI:s mål:

  • Utveckla verktyg för effektiv mång- och tvärvetenskaplig forskningssamverkan.
  • Synliggöra och kommunicera forskningsinitiativens verksamhet och resultat, inom Uppsala universitet och till det omgivande samhället.
  • Initiera och utveckla mång- och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ med fokus på en hållbar utveckling
  • Stödja samarbete mellan vetenskapsområden samt externa aktörer inom initiativen.

NEEDS 2019

UUSI stödjer den kommande konferensen Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies (NEEDS 2019), där Uppsala universitet innehar värdskapet 10-12 juni 2019. Denna tvärvetenskapliga konferens fokuserar på flera centala teman inom naturkatastroflära och hållbar utveckling. För mer information om NEEDS 2019, se www.needs2019.com

Tre forskare inom hållbar utveckling

Ulrika Persson-FischierUlrika Persson-Fischier

Ulrika Persson-Fischier arbetar vid institutionen för industriell teknik och forskar om hållbarhet, besöksnäring, entreprenörskap och kultur. Hon ingår i forskningsprogrammet hållbara besök vid Campus Gotland och forskar om besöksnäring och hållbarhet inom projektet Case Gotland.

Läs hela intervjun med Ulrika Persson-Fischier

Mats MålqvistMats Målqvist

Mats Målqvist är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och forskar med inriktning mot hälsosystem, implementeringsforskning och jämlik hälsa.

Läs hela intervjun med Mats Målqvist

Marika EdoffMarika Edoff

Marika Edoff är professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för teknikvetenskaper, där hon leder en forskargrupp inom tunnfilmssolceller.

Läs hela intervjun med Marika Edoff

Program för hållbar utveckling

I Uppsala universitets Program för hållbar utveckling har universitetets konsistorium stakat ut en väg för hur Uppsala universitet ska främja en hållbar utveckling både inom forskning, utbildning och i samverkan med det omgivande samhället runtomkring.

Program för hållbar utveckling syftar till att inom universitetet och i samarbeten med externa aktörer stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Program för hållbar utveckling ska också bidra till ökad kunskap och medvetenhet om utmaningarna inom hållbarhetsområdet och att stimulera till ett ansvarstagande på alla nivåer inom universitetet.

Ladda ner Program för hållbar utveckling

Handlingsplan för hållbar utveckling 2019–2021

Uppsala universitets handlingsplan för hållbar utveckling är beslutad av rektor och konkretiserar de strategiska prioriteringarna i Program för hållbar utveckling genom ett antal insatser som ska genomföras 2019–2021. Precis som Program för hållbar utveckling ovan är det uppdelat på forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

Ladda ner Handlingsplan för hållbar utveckling 2019–2021