Universitetet

Kvinnor i Uppsala universitets historia

Kvinnorna kom in sent in universitetets månghundraåriga historia.

Först i början av 1870-talet skrevs den första kvinnliga studenten in vid Uppsala universitet. Kvinnor fick då genom kungligt beslut tillträde till universiteten. Hon hette Betty Pettersson och kom från Gotland; efter avlagd examen blev hon lärare.

År 1883 disputerade Ellen Fries på en avhandling i historia. Hon var den första kvinnan i Sverige, som erhöll doktorsgraden. Många hyllade henne som en föregångare, men andra var skeptiska. En manlig akademisk lärare sade således, att hon ju var den första i sitt slag men – hoppades han – också den sista. Ellen Fries fortsatte sitt historiska författarskap; bl.a. skrev hon boken ”Märkvärdiga [dvs. ryktbara] Qvinnor”.

De kvinnliga studenterna blev mot seklets slut allt flera; under 1800-talet skrevs 153 kvinnor in vid universitetet. Men de hade ofta en besvärlig tillvaro i Uppsala. De kunde inte delta i studentnationernas fester och länge ifrågasattes om de fick bära den vita studentmössan. Uppsala kvinnliga studentförening, grundad 1892, tog dock väl tillvara deras intressen.

Ett antal av dessa kvinnor disputerade. Först efter Ellen Fries kom Elsa Eschelsson, juris doktor 1897. Hon var framstående forskare och lärare, som blev docent. Men när hon strävade efter professur började svårigheterna. Motståndet från manssamhället var stort och hon fick aldrig tjänsten. Hon dog redan 1911, förmodligen för egen hand.

Till de kvinnor som disputerade i Uppsala i slutet av 1800-talet hörde också naturforskaren Astrid Cleve von Euler, som under hela sitt liv var verksam inom vetenskapen. Hon blev 1948 universitetets första kvinnliga jubeldoktor. Lydia Wahlström var en historiker och välkänd förkämpe för kvinnans rättigheter, som så småningom fick professors namn.

Men den första kvinnliga innehavaren av reguljär professur vid Uppsala universitet skulle utnämnas så sent som 1949. Det var geografen Gerd Enequist. Hon har sedan under decennierna fått ett antal efterföljare, men andelen kvinnliga professorer vid Uppsala universitet är fortfarande lägre än andelen män. Däremot har de kvinnliga studenterna under de senare decennierna blivit alltmer väl företrädda inom grundutbildningen och forskarutbildningen.