Universitetet

Uppsala universitet i siffror

Siffror för 2015:

Uppsala universitet

 • Sveriges första universitet - grundat 1477
 • Rankning: bland de 100 bästa universiteten i världen i de tre största internationella rankningarna
 • Tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap
 • Nio fakulteter
 • Omsättning: 6 512 mnkr
 • Anställda: 6 949 (medelantal) – motsvarar 6 037 årsarbetskrafter
 • Lokaler: 388 000 kvadratmeter

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • Utbildningsprogram för nybörjare: cirka 70
 • Utbildningsprogram på avancerad nivå (magister/master): cirka 70
 • Fristående kurser: cirka 2 000
 • Antal registrerade studenter: 41 470 – motsvarar 24 623 helårsstudenter (varav 5 743 på avancerad nivå – 23 %). 57 % kvinnor på grundnivå, 57 % kvinnor på avancerad nivå.
 • Mest eftersökta programmen: psykolog, jurist, läkare
 • Antal examina: 5 753 – varav 44 % på avancerad nivå
 • Antal internationella masterprogram: cirka 40 
 • Fristående kurser på engelska: cirka 800
 • Internationellt studentutbyte: avtal med drygt 400 universitet i cirka 50 länder, 1 565 inresande studenter och 962 utresande. Antal avgiftsbetalande: 503

Forskarutbildning och forskning

 • Antal doktorander: 2 437 – varav 48 % kvinnor
 • Antal doktorsexamina: 305
 • Antal licentiatexamina: 93
 • Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer: 4 992
 • Antal lärare, forskare och forskarstuderande: cirka 5 500
 • Antal lärare (årsarb.): 1 527 – varav 40 % kvinnor
 • Antal disputerade lärare (årsarb.): 1 014 – varav 37 % kvinnor
 • Antal professorer (årsarb): 566 – varav 27 % kvinnor
 • Kostnad för forskning och forskarutbildning: 4 591 mnkr – 70 % av total omsättning
 • Forskningen är till 54 % finansierad med externa medel

Läs mer i Årsredovisningen

Beställ broschyr

Diagram

Från Årsredovisning 2015: