Kompetensförsörjning

Rekrytera, behålla och utveckla

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för universitetets förmåga att långsiktigt nå sina mål handlar om hur framgångsrika vi är när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla de kvalificerade lärarna och forskarna. Rekryteringen av forskare och lärare är ett strategiskt verktyg för att utveckla kvalitet och stärka internationaliseringen.

Ur Uppsala universitets mål och strategier för världsledande forskning:
Strategiska insatser är bland annat:

  • För anställda i karriärens tidiga faser ges stöd genom bl.a. mentorskap, rådgivning vid utformning av ansökningar och intervjuträning. Anställning som biträdande universitetslektor används som ingångsanställning i forskar- och lärarkarriären.
  • Uppsala universitet rekryterar aktivt inom strategiskt viktiga områden. För att underlätta för nyanställda och gästforskare som rekryterats internationellt erbjuds stöd som underlättar etableringen. Mobilitet och internationella erfarenheter ska beaktas vid rekrytering av yngre forskare.
  • Nya steg i karriären underlättas genom program för kompetensutveckling. Chefsutbildning är obligatorisk för prefekter liksom universitetspedagogisk utbildning för lärare och handledarutbildning för den som handleder doktorander. För högre akademiska ledare sker kompetensutveckling i samarbete med internationella partnerlärosäten.

Långsiktigt arbete kring kompetensförsörjning

För att stärka det strategiska förhållningssättet till kompetensförsörjning och för att långsiktigt arbeta med kompetensförsörjningsplanering genomfördes en satsning under läsåret 2016-2017. Arbetet har mynnat ut i ett ramverk för alla vetenskapsområden och fakulteter. Det omfattar all akademisk personal och ska stimulera till strategiska diskussioner på alla nivåer inom universitetet.

Relaterat:

Kontakt:

Planeringsdirektör Daniel Gillberg
Personaldirektör Eliande Forsse