Nytt pedagogiskt program

2018-04-24

Den 24 april fastställdes Uppsala universitets nya pedagogiska program. Det ersätter det tidigare programmet från 2008 och innehåller universitetets visioner för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen.

Det pedagogiska programmet tar sin utgångspunkt i universitetets Mål och strategier och omfattar fyra övergripande mål för det pedagogiska arbetet. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för studentens lärande, utveckling av utbildningen, högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetensutveckling samt undervisningsuppgiftens meritvärde.

Programmet är uppdaterat utifrån utvecklingen inom högre utbildning och högskolepedagogisk forskning, men också utifrån universitetets eget utvecklings- och reformarbete inom utbildning och undervisning, till exempel inom e-lärande och genom excellenslärarreformen. En viktig förändring är att både studenternas och lärarnas aktiva medverkan till att uppfylla universitetets ansvar och nå angivna mål betonas mer än tidigare. Vidare lyfts vikten av en god lärmiljö där infrastruktur, utbildningsresurser, kulturarv och digitala miljöer är viktiga beståndsdelar.

Arbetet med att revidera det pedagogiska programmet inleddes 2015 när en grupp med deltagare från olika delar av universitetet tillsattes. Arbetsgruppen har inhämtat kommentarer och förslag från sina respektive vetenskapsområden. Gruppens förslag till reviderat pedagogiskt program har sedan remissbehandlats. Kvalitetsrådet har varit referensgrupp. Programmet har även testats på studenter, lärare och pedagogiska ledare.

– Just nu jobbar vi med stödmaterialet som är riktat till lärare, studenter och pedagogiska ledare. Det väntas bli klart till höstterminen, säger Jöran Rehn, biträdande chef för avdelningen för kvalitetsutveckling.

Läs mer på Medarbetarportalen.

Det pedagogiska programmet finns att ladda ned i universitetets mål- och regelsamling.