Kvalitetsarbete

Pedagogisk kompetensutveckling

Att undervisa på universitetsnivå har länge byggt på en kombination av gedigna ämneskunskaper, det vetenskapliga förhållningssätt man utvecklat under sin tid vid universitetet och erfarenhet av hur man själv blivit undervisad. Allt detta är fortfarande självklara och nödvändiga delar av en universitetslärares bakgrund, men i allt högre grad formas också undervisningen av att lärare medvetet ägnar dess praktik samma analys och kritiska reflexion som sin forskning.

Detta, som med en engelsk term brukar kallas the scholarship of teaching and learning, har medfört att allt fler lärare utvecklar nya former för undervisning, återkoppling och examination. Det har resulterat i en större öppenhet för alternativa undervisningsformer och ett ökat intresse för att systematiskt jämföra gamla och nya undervisningsformers för- och nackdelar i olika pedagogiska sammanhang. Inte minst har den lett till ett tydligt fokus på vad som faktiskt gynnar studenters lärande. Samtidigt ökar behovet av universitetspedagogisk utbildning, erfarenhetsutbyte och forskning.

Dessutom behöver alla nya lärare en introduktion till undervisningsuppgifterna. Utöver relevant information kan introduktionen även innefatta medverkan av erfarna lärare, vilka kan fungera som mentorer.

Universitetspedagogisk utbildning

Enligt Uppsala universitets pedagogiska program ska nyanställda professorer, lektorer och adjunkter ha högskolepedagogisk utbildning som omfattar tio veckor. Doktorander med undervisande arbetsuppgifter ska ha en grundläggande högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor.

En högskolepedagogisk grundkurs, liksom flera specialkurser för t.ex. handledare, ges av Enheten för universitetspedagogik. Andra kurser ges t.ex. av Enheten för användarstöd och e-lärande. Dessutom arrangeras mer ämnesdidaktiskt orienterade kurser ute på fakulteterna och institutionerna

Den grundläggande utbildningen behöver naturligtvis följas upp för att hållas aktuell och fördjupas. Alla lärare vid UU har därför rätt till årlig kompetensutveckling.