Kvalitetsarbete

Undervisningsuppgiftens meritvärde

Universitetet ska på olika sätt stödja undervisande personal som tillsammans med  kollegor och studenter satsar på utveckling av sin egen och andras lärarroll, undervisning och goda lärandemiljöer inklusive e-lärande.

"Universitetet behöver bra och engagerade lärare nu och framöver! Vikten av att värdera och tillvarata en lärares pedagogiska kompetens kan inte underskattas när det gäller utbildningens kvalitet och framtida utveckling.”Undervisningsuppgiftens meritvärde” är också ett av de fyra målområden som lyfts fram i Uppsala universitets pedagogiska program..."

Högskolepedagogiska kunskaper, pedagogisk skicklighet och förmåga att bidra till pedagogisk excellens ska samtidigt ha ett uttalat meritvärde för befattningar där pedagogisk verksamhet ingår.

"...Det handlar om att belägga, bedöma och belöna den pedagogiska meriteringen. För att belöna och lyfta fram skickliga lärare har Uppsala universitet, liksom många andra lärosäten i Sverige, infört ett särskilt system där en lärare kan ansöka om och få titeln excellent lärare.

Pedagogisk skicklighet handlar om kvaliteten på en lärarers arbete och alltså inte (bara) om kvantitet. Det räcker inte heller att bara ha undervisningsskicklighet, d.v.s. fungera bra i själva undervisningen, utan för att vara en skicklig och välmeriterad lärare måste man också ha ett helhetstänkande kring hela utbildningssituationen och planera och genomföra undervisningen utifrån teoretisk kompetens och beprövad erfarenhet. Helt enkelt ha ett vetenskapligt och forskande förhållningssätt till sin undervisning!"

Karin Apelgren, avdelningschef vid Studentavdelningen, Uppsala universitet