Kvalitetsarbete

Vad är ett utvecklingsprojekt?

Ett universitet befinner sig mitt i de virvlar av utveckling och förändringar som ständigt pågår i omvärlden. För att fånga upp väsentliga förändringar, och för att stödja lärarna i arbetet med att utveckla sin undervisning och att anpassa de läraktiviteter som anordnas med studenterna, anordnar eller deltar pedagogiska utvecklare vid Uppsala universitet i utvecklingsprojekt av olika slag.  

Kollegial handledning

Projektet ”Kollegial handledning” tar avstamp i mentorshandledningen, ett viktigt moment på universitetets högskolepedagogiska grundkurs för undervisande personal. Grundläggande frågeställningar är hur det kollegiala lärandet som sker i mötet mellan en erfaren lärare och en (oftast) mindre erfaren, yngre kollega kan beskrivas och vad mentorshandledningen betyder för både mentorernas och kursdeltagares professionella utveckling som universitetslärare.

Målet är dels att kunna beskriva och bättre förstå mentorernas och kursdeltagarnas erfarenheter av mentorshandledningen, dels att undersöka om andra inslag av kollegialt lärande med återkoppling, särskilt auskultationer med ökad studentmedverkan, kan vidareutvecklas inom vår egen verksamhet och/eller på fakultets- och institutionsnivå.

För mer information kontakta Ulrike Schnaas eller Peter Reinholdsson
 

International Perspectives in Teaching and Learning

Verkstäder för att främja internationalisering i undervisningen inom U4-nätverket.

Enheten för universitetspedagogik bidrar till samarbetsnätverket U4 – universiteten i Groningen, Göttingen, Gent samt Uppsala - för att stödja mobila studenter och lärare som arbetar i allt mer internationella lärmiljöer. Pedagogiska utvecklare från Uppsala och Göttingen anordnar gemensamma aktiviteter för personal från de fyra lärosätena för att utöka förståelsen för de möjligheter och utmaningar som uppstår i det internationella och multikulturella klassrummet. Du kan läsa mera om verkstäderna samt om nätverket på U4:s hemsida. Utbytena från verkstäderna har genererat bidrag till internationella utvecklingskonferenser samtidigt som de närt samarbetet mellan Uppsala universitet och våra samarbetspartners i Europa för att höja utbildningens kvalitet.